ลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว โครงการ “สัมผัสภูมิปัญญา ศึกษาวิถี ระบบท่องเที่ยว สู่การจัดการอย่างยั่งยืน ปี 2”

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อโครงการ “สัมผัสภูมิปัญญา ศึกษาวิถี ระบบท่องเที่ยว สู่การจัดการอย่างยั่งยืน ปี2” ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562 ณ ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำแนวคิดและทฤษฎีระบบการท่องเที่ยว การจัดการและการพัฒนาที่ยั่งยืน …

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้ง 8 ประจำปี พ.ศ. 2562

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (TFT) บริษัทในกำกับ บจม.การบินไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ …

บทความวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล 1 คุณภาพชีวิตในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าฝั่งตะวันตก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Quality of Work Life of the Immigration Police Officers, West Coast Immigration Suvarnabhumi …

สารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2561

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล 1 สารนิพนธ์เรื่อง การรับรู้ปัจจัยที่สร้างความกลัวใน “หนังผี” ของผู้ชมภาพยนตร์ไทย The Audience’s Perception of the Components Horrification in Ghost Films. จุฑามาศ  วงษ์พลับ …

บทความวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล 1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จันทร์นวล ยี่ส่อง 2 คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยสถานีดับเพลิงบ่อนไก่ กรุงเทพมหานคร เฉลิมพล ขวกเขียว 3 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ณฐภัทร ศรีนันทกุล …

สารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2560

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล 1 ภาพยนตร์สารนิพนธ์ เรื่อง What you’re not given ณรงค์ฤทธิ์ อิทธิพลนาวากุล 2 ภาพยนตร์สารนิพนธ์ เรื่อง พรปีใหม่ สาวยุภาวดี ชัยชนะ 3 ภาพยนตร์สารนิพนธ์ …