คณะผู้บริหาร

By admin_grad, 22/04/2010 10:03 am
คณบดีและรองคณบดี
ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

ผู้อำนวยการหลักสูตรระดับปริญญาเอก
รศ.ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
ผู้อำนวยการหลักสูตรระดับปริญญาโท
ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ดร.ศักดิ์ชาย รักการ
ผู้อำนวยการหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การจัดการงานวิศวกรรม
รศ.ดร. ปกรณ์ ปรียากร
ผู้อำนวยการหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(สำหรับนักบริหาร)
ร.ศ.บรรจง โกศัลวัฒน์
ผู้อำนวยการหลักสูตร
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา ภาพยนตร์-วีดิทัศน์
รศ.ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา จิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์
ศ.ดร. สุพรรณี ชะโลธร
ผู้อำนวยการหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ดร.สุวัฒน์ วงศ์สินศิริกุล
ผู้อำนวยการหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
ว่าที่ ร.ต.อ.ดร.วิกรม พนิชการ
ผู้อำนวยการหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
ดร.เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว
ผู้อำนวยการหลักสูตร ศิลปศาตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
บริการและการท่องเที่ยว
ผศ.ดร.จักรีรัตน์ แสงวารี
ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร
เลขานุการคณะ
อ.พจนี
เลขานุการคณะ