ทุนการศึกษา

By admin_grad, 22/04/2010 2:30 pm

แยกตามประเภททุนและคุณสมบัติของผู้รับทุน ดังนี้

ทุนพัฒนาข้าราชการ และ / หรือ รัฐวิสาหกิจ
ทุนพัฒนาบุคลากรสายงานธุรกิจ
ทุนพัฒนาศิษย์เก่าที่มีผลการเรียนดี
ทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและสถาบันในเครือ
ทุนสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษ