บทความวิชาการ ปีการศึกษา 2556

By admin_grad, 29/09/2014 10:36 am

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ชื่องานวิจัย ชื่อนักศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยสัตว์เลี้ยง (Pet Shop)
นางสาวผิง หลี่ (P. Lee)
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดตั้งสถาบันสอนภาษาเวียดนามในเขตกรุงเทพมหานคร
Mr. Nguyen Dinh Huan
กระบวนการการตัดสินใจเลือกเรียนเอกภาษาเวียดนามของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
MR. NGUYEN DUC GIANG
การรับรู้โฆษณาแฝงในรายการวู้ดดี้เกิดมาคุย ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า
นางสาวนัยวินิต มิ่งทุม (N. Mingtoom)
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อกระเป๋าถือของสตรี
นางสาวสิริเนตร ทิพทัส
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสระว่ายน้ำสุนัข
MISS NOPPAWAN SIRIWAN
แนวทางในการพัฒนางานบริการ อินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า
นายศุภักษร เมืองประทับ (S. Muangprathab)
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการขนส่งสินค้า : กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส. พี. สุภาภัณฑ์ ขนส่ง
นางสาวจริยา ประจักสุข
ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานแผนกแม่บ้าน : กรณีศึกษา โรงแรม พีแอนด์พี กรุงเทพ ฯ
นางประสพสุข ภาคีวัตร์
ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานแผนกแม่บ้าน
: กรณีศึกษา โรงแรม พีแอนด์พี กรุงเทพ ฯ
นายยงค์ยาน มั่นคำศรี
แนวทางการเปิดร้านอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ
นายฉัตรชัย ขานฉนวน
แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
ของโรงแรม เชอราตัน พัทยา
นางสาวขนิษฐา สิงห์โตทอง
แนวทางการธำรงรักษาพนักงาน โรงแรมอนันตรากรุงเทพริเวอร์ไซด์รีสอร์ท แอนด์สปา
นายชีวศิลป์ สิริจินดาวิโรจน์
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการคลับเลาว์จของ
โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ
นางสาวพัสวี ถาวรสินธ์
รูปแบบสวัสดิการที่พึงประสงค์ของพนักงานระดับปฏิบัติการ : กรณีศึกษาโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพ
นายชัยวัชร์ พนอนุอุดมสุข
แนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสัญญาจ้าง แผนกอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรม แกรนด์ไฮแอท เอราวัญ กรุงเทพ ฯ
นายวรวิทย์ โพธิ์ลาภ
แนวทางเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เอสซี ซิสเต็ม เน็ตเวิร์ค จำกัด
นางสาวศิลป์สุภา เสมจิตร
กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคเขตบางกะปิ
นางสาวเพ็ญพิชชา วิชิตพันธ์
แนวทางในการพัฒนาธุรกิจร้านกาแฟสด Shrimp Zaa
นางสาวขนิษฐา ยะหัตตะ
แนวทางการตลาดธุรกิจอพาร์ตเมนต์ของผู้บริหารระดับสูง
นายเจษฎา เตชะประเสริฐพร
ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัทโอเวอร์ซี อลูมินั่ม จำกัด
นางสาวนิชนันท์ วิเศษลา
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการนวดแผนโบราณ
นางสาวน้ำทิพย์ ตันพงษ์
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัทกรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
นางสาวศิริลักษณ์ ขำหาญ
ความพึงพอใจและความคาดหวังด้านสวัสดิการของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ที่มีต่อสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง
นางณัฐชานันท์ ลาวัง
ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับชั้นปฏิบัติการ ศูนย์สินเชื่ออุปโภคบริโภค ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นางสาวปารวี เจริญวิริยะภาพ
แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของแผนกแม่บ้าน: กรณีศึกษา โรงแรมเพรสซิเดนท์โซลิแทร์ กรุงเทพฯ
นางสาวจารุณี ศิริเรืองสกุล
แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไอเอชจี (ประเทศไทย) จำกัด
นางสาวภาวิณี เปาทอง
การเปิดร้านอาหารฟิวชั่น
นางสาวปัทมาภรณ์ ทองศักดิ์สิทธิ์
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการทำบุญในวันออกพรรษาของพุทธศาสนิกชน : กรณีศึกษา วัดสมรโกฏิ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
พระสมใจ แพงศรี
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนำเข้าจากฝรั่งเศสของลูกค้าชาวจีน
นางสาวเจ้า หลิง
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกสถาบันสอนภาษาจีน
นางสาวหวู หยิ่ง
การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ
นายเจิ้นหยู หยาง
แนวทางการจัดทำแผนการตลาดของเสื้อผ้านำเข้า จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
นายจี๋เหลียง จู้
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการทำบุญของพุทธศาสนิกชนในวันมาฆบูชา : กรณีศึกษา วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม ( แคสามเสน ) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
พระจันทวิลัย ตุ่นสวัสดิ์วงษ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสาหร่ายทอดกรอบตราเถ้าแก่น้อย
นางสาวชินหยา หลี่
การวางแผนการจัดจำหน่ายสินค้าที่ผลิตในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
นางสาวฉิน หยู
รูปแบบการฝึกอบรมครูจีนที่สอนภาษาจีนในประเทศไทย
นางสาวจินนี่ ผาง
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อรถโดยสารประจำทางสาย กรุงเทพฯ-นครปฐม (997)
นางสาวนวลจันทร์ กาญจนวิบูลย์
การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของส่วนบริการการใช้น้ำ สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว
นางสาววรรณชนก อุบลพงษ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด
นางสาวกมลรัตน์ บำรุงศรี
รูปแบบการจัดสวัสดิการที่พึงประสงค์ของพนักงาน บริษัท เอ็น เอช เค พริซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
นางสาวจิตราพัชร์ กีรตินันทเจตน์
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของบริษัท ควอลิตี้ เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
นายยุทธพงษ์ มาลัยไธสง
แนวทางการลดปัญหาสินค้าขาดสต็อกของบริษัทผลิตและจำหน่ายไอศกรีม
นางสาวภิรมย์การณ์ เกียรติธีรธนา
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย
นายธราภณ ไชยแจ่มจันทร์
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสนามแบดมินตัน
นายธเนศ โตเจริญบดี
การจัดหลักสูตรฝึกอบรมทางระบบสารสนเทศของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นายอนุพงศ์ เตชะนิพนธ์สกุล
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องพริ้นเตอร์
นายถนัดกิจ สิมอาจิน
การส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
นายภารณ หิรัญจานนท์
แนวทางการจัดทำแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
นางสาวพิชญมาศ วรรณทอง
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน
พ.ต.ต.วชิรากรณ์ วงศ์บุญ
แนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นางสาวณิชชา วิริกุลเจริญ
แนวทางการธำรงรักษาพนักงานเร่งรัดหนี้สิน บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
นายสุรพันธ์ สุมนัส
รูปแบบในการพัฒนาคุณภาพทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สู่การเป็นทีมฟุตบอลอาชีพ : กรณีศึกษา ทีมสโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี
นายวงศวรรธน์ วัชนะจำนงค์
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานร้านจันทร์เจริญ จิวเวลลี
นายเจนวิทย์ จันทร์เจริญ
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงาน
นายศรัณย์ สอสกุล

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์-วีดีทัศน์

ชื่องานวิจัย ชื่อนักศึกษา
ภาพยนตร์สารนิพนธ์เรื่อง “มโนขณะ”
นายเอกลักษณ์ อนันตสมบูรณ์
ภาพยนตร์สารคดีสารนิพนธ์เรื่อง “เพลงของข้าว”
นายอุรุพงศ์ รักษาสัตย์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)

ชื่องานวิจัย ชื่อนักศึกษา
การบริหารจัดการการเงินส่วนตัว:กรณีศึกษาในเรื่องการจัดการงบประมาณส่วนตัวอย่างยั่งยืน
นายแอบดิซาลัน ซาลัด วาร์ซาเมะ
ความจงรักภักดีที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยของลูกค้าชาวจีน : กรณีศึกษากลุ่มบริษัท Space 7 ในเมืองเหอโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจึน
Liang Ying
การรับรู้และความพึงพอใจของลูกค้า: กรณีศึกษาการรับรู้และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวกวางตุ้งในกรุงเทพ ประเทศไทย
Ling Xiao
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ : กรณีศึกษาการใช้บริการและความคิดเห็นของนักศึกษาจีนที่มีต่อหอพักและสิ่งอำนวยความสะดวกที่วิทยาเขตร่มเกล้า หยาน หยาน