บทความวิชาการ ปีการศึกษา 2554

By admin_grad, 24/07/2012 3:29 pm

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ชื่องานวิจัย ชื่อนักศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยสัตว์เลี้ยง (Pet Shop) นางสาวสุริวิภาวรรณ ขุนพิลึก
แนวทางการนำหลักอิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ วัดเทพลีลา เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พระมหาโอภาส สุวรรณ
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค พระมหาไพฑูรย์ แก้วลือชัย
แนวทางการพัฒนาการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม พระมหาสุรพงษ์ พันธ์ไผ่
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อรองเท้าเต้นแอโรบิก นางสาวศิรฏา สีชัยชนะ
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท น้ำมัน ปตท. จำกัด (มหาชน) นางสาวหวัง ถิง
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ นางสาวอัญวีณ์ ใจกล้า
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเพชรเวช นางสาวนันทิดา ศิริการติกุล
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบ Paperless ในงานศุลกากร ด้านพิธีการส่งออก นางสาวสุภาวัลย์ พวงศิลป์
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการขนส่งสินค้า : กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส. พี. สุภาภัณฑ์ ขนส่ง นางสาววนารินทร์ บุญมา
ความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน นางสาวธัญญกาญจน์ โพธิ์พัฒน์
แนวทางในการเพิ่มยอดขายของร้านสะดวกซื้อ ในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวรัตนาภรณ์ สืบพงษ์
แนวทางในการเพิ่มยอดขายของร้านสะดวกซื้อ ในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาววรนุช บุตรโสม
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีรูปแบบใหม่ นางสาวสุนี ระย้า
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นางสาวสุพรรณี บุญยัง
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน : กรณีศึกษา บริษัท เอ็ม.เอส.อินดัสเตรียล จำกัด นาง อำไพ คงแก้ว
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริษัท Supplier ของผู้บริหารบริษัทเจ้าของเรือ นางสาวกรพินธ์ อินผ่อง
การธำรงรักษาพนักงาน บริษัท ดาสโก้ จำกัด นางสาวจีรพันธ์ ตันมณี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท โอสถสภา จำกัด นางสาวภริตา พรมมาซุย
การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของโรงงานผลิตหมึกพิมพ์ โดยใช้ระบบต้นทุนกิจกรรม : กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด นางสาวมณฑา นาวาน้อย
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้า บริษัท สี่สหายขนส่ง(1988)จำกัด นางสาวมนทิกานต์ รมย์ลี
สื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นางสาวรุ่งรัตน์ จำปาเงิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อรถโดยสารประจำทางสาย กรุงเทพฯ-นครปฐม(997) นางสาววลัยพัชร มิ่งประชา
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์มือถือ นางสาววิไลลักษณ์ แจ้งไข
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีขนส่งเอกมัย นางสาวศิริพา ณ จัน
การวางกลยุทธ์การตลาดและการกำหนดตัวชี้วัดของกลุ่มสินค้าHome Line : กรณีศึกษา ห้างบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ นางสาวสิริพร ทองออน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส นางสาวแสงเดือน บุญรอด
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) นางสาวอมรรัตน์ ศิลาเลิศ
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) นางสาวอสมาภรณ์ โพธิ์ทิม
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายเนติวุฒิ ชุมเพ็ชร
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาเอกชนสาขาบริหารธุรกิจ : กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ นางสาวรัชนีภรณ์ คล่องแคล่ว
การศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ความสามารถการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับงานวิชาการ โรงเรียนวังเด็กพัฒนาและพัฒน์บริหารธุรกิจ นายกฤติเมธ โอพั่ง
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริการศูนย์บริการมาตรฐานรถจักรยานยนต์ นายจิรกิตติ์ โรจนพิสิฐ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสถาบันการศึกษาในประเทศไทยของนักศึกษาจีน นางสาว Zhang Shanshan
ปัจจัยที่มีผลในการเลือกใช้บริษัทรักษาความปลอดภัย นายธเนศ วิเศษวงศ์
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของพนักงาน บริษัทแหลมทองผลิตภัณฑ์ นางสาวธิติมา อินทรทูต
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ต นางสาวบุษวัลย์ จันทรวรัญญู
การวิเคราะห์การดำเนินงาน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) นายหวัง ลู่
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่อยู่อาศัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นางสาวอัญชีรา ลือชา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

ชื่องานวิจัย ชื่อนักศึกษา
การท่องเที่ยวร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวกับสัมพันธภาพในครอบครัว นายจักรพงศ์ โชติกเสถียรฐิติ
เพศวิถีและพฤติกรรมการเลือกแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มชายรักชายชาวไทย นายกิตติศักดิ์ ลี้ประเสริฐ
การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มนักศึกษาไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวกรณีศึกษาเกาะเสม็ด นางสาวจีรวรรณ เขียวสง่า
บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการพัฒนาการท่องเที่ยวกรณีศึกษา ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี นายชลเขต วีรานุวัตติ์
กระบวนการเข้าสู่การเป็นอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวในบริเวณตลาดนัดจตุจักรของกลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นายพิศาล สายะศิลปี
การปรับใช้ศิลปะการแสดงในการสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร นายอธิป จันทร์สุริย์
พฤติกรรมการซื้อบัตรโดยสารผ่านช่องทางต่างๆ ของผู้ใช้บริการชาวไทย ที่โดยสารสายการบินประเภทต้นทุนต่ำภายในประเทศ นางสาวกชพรรณ เจริญลพ
คุณภาพการบริการสถานบันเทิงอัลคาซาร์ คาบาเรต์ ในมุมมองของนักท่องเที่ยวไทย นายชนายุทธ ปัญจมะวัต
แนวทางการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว กรณีศึกษา สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพมหานคร นางสาวพรพิมล ยุทธยงค์
ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวจีนต่อแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองกรุงเทพมหานคร นางสาวรังศินี อัฒฑกรณ์
ภาพลักษณ์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในสายตาของประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร นายเอกลักษณ์ วันสูง

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่องานวิจัย ชื่อนักศึกษา
พฤติกรรมในการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กรณีศึกษา : เขตเลือกตั้งที่ 14 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร นายกิตติคม พศินนกแสง
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สังกัดกองบังคับการตำรวจสันติบาล 3
สิบตำรวจโทหญิง ซิตีฮามีน๊ะ ไชยมล
แรงจูงใจในการเล่นกีฬามวยไทยของนักกีฬาสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย นางสาว ยุพาพร โคตรทอง
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร : กรณีศึกษา เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจทางด่วนขั้นที่ 1ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ดาบตำรวจ วีรยุทธ โสภี
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารชุมชน กรณีศึกษา : แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
นายอัครัช พศินนกแสง
การมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สิบเอก ขวัญชัย น้ำสมบูรณ์
ความพึงพอใจของนักกีฬาต่อการบริหารสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย นางสาวบุญยอร เพ็งวึก
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ นางสาววิมล นุ่มจุ้ย
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของชาวไทย กรณีศึกษา : ประชาชนเขตบางเขน แขวงอนุสาวรีย์ กรุงเทพมหานคร นางสาวสมฤทัย โทนสูงเนิน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม : กรณีศึกษา สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน
ดาบตำรวจ ชยพัทธ์ วงศ์ธนวีร์
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ: กรณีศึกษาสถานีตำรวจนครบาลบางนา ร้อยตำรวจโท ณรงค์ศักดิ์ วงค์สิงห์
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ: กรณีศึกษา สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ สิบตำรวจเอก ธนธนิท ชัยวิชิต
วัฒนธรรมองค์กร ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ : กรณีศึกษา สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน ร้อยตำรวจเอก ธรรมนูญ ธรรมวงศ์
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการทหารกอง 8 ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย
จ่าสิบเอก ธวัชชัย มะลิซ้อน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน ดาบตำรวจ ธีระ ไพรศิริ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ: กรณีศึกษา สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก ดาบตำรวจ บุญลือ ภิญโญสโมสร
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจราจรโครงการพระราชดำริของข้าราชการตำรวจกองปฏิบัติการพิเศษจราจรกองกำกับ 6 กองบังคับการตำรวจจราจร ดาบตำรวจ ประยูร ผึ่งบัว
คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน
ร้อยตำรวจเอกประเสริฐ สาธราษฎร์
การพัฒนาการบริการของฝ่ายเวชระเบียน: กรณีศึกษา กองบังคับการอำนวยการโรงพยาบาลตำรวจ ร้อยตำรวจตรีหญิงปิยะพร มิ่งแนน
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการโรงพักเพื่อประชาชนของสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน ส.ต.อ. ยศธนกร ประกาสิทธิ์
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นางสาววิริสมาหลา เกิดอยู่
การสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนหาข่าวของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ดาบตำรวจ สมบูรณ์ ไม้น้อย
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี : กรณีศึกษา สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร นายสากล ดอกขัน
ความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ตำรวจ: กรณีศึกษา สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน ดาบตำรวจ สุรพล สาระพันธ์
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเจริญพัฒนาถาวร เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร นางสาวอัฉริญวันดี ตำราเรียง
ปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจในการจัดการด้านระเบียบหาบเร่-แผงลอย กรุงเทพมหานคร
นายอุดมพร ตรีภักดิ์

หลักสูตรนิเทศศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร

ชื่องานวิจัย ชื่อนักศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ของสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุค กรณีศึกษา แฟนเพจร้านรองเท้าคอนเวิร์สคาร์นิวัล
นายทร ปัญญาโสภณเลิศ
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม ผ่านรูปแบบนิตยสาร “BE magazine”
นายธีระ แสงศิริสายันห์กุล
ทัศนคติของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการประกวดมิสไทยแลนด์ ยูนิเวิร์ส ผ่านทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7
นางสาวแวนดา สุวพานิช
การเปิดรับข่าวสารโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเยาวชน กรณีศึกษา : โรงเรียนศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ นายสันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล