บริการวิชาการ

By admin_grad, 22/04/2010 1:58 pm

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การถ่ายทอดความรู้จากบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 5 เรื่อง

  1. ความพร้อมและโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  2. การจัดการการเงินส่วนบุคคล
  3. Arts & Feeling of Presentation
  4. การจัดทำแผนการตลาด
  5. การวัดขีดความรู้ความสามารถของพนักงาน