บัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเด่น

By admin_grad, 22/04/2010 2:56 pm

คุณสมบัติ

- เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรสูงสุด
– มีความประพฤติดี

ปีการศึกษา 2540
ปีการศึกษา 2541
ปีการศึกษา 2542
ปีการศึกษา 2543
ปีการศึกษา 2544
ปีการศึกษา 2545
ปีการศึกษา 2546
ปีการศึกษา 2547