ปีการศึกษา 2540

By admin_grad, 22/04/2010 3:03 pm
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ประวัติส่วนตัว
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วุฒิศึกษาศาสตร์   สาขาวิชาธุรกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   กลุ่มวิชาเลือกการตลาด
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
ผู้จัดการทั่วไป โรงพยาบาลพิษณุเวชและบริษัทในเครือ
นางสาวนิภา   ศรีวณิชชากร
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.87
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ประวัติส่วนตัว
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มวิชาเลือกการจัดการงานวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
ผู้บังคับกองร้อยข่าวกรองขยายผล  กองพันข่าวกรองทาง
ทหารกองทัพบก  กระทรวงกลาโหม
พันตรีศุภกิจ   รู้หลัก
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.60
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ประวัติส่วนตัว
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาบัณฑิต   สาขาวิชาเคมี
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วุฒิรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มวิชาเลือกการจัดการสาธารณะ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
รองผู้อำนวยการกองสังคมจิตวิทยา
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
พันเอก (หญิง) มุกดา   ซื่อมาก
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.93