ปีการศึกษา 2541

By admin_grad, 22/04/2010 3:16 pm
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ประวัติส่วนตัว
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วุฒิเศรษฐศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   กลุ่มวิชาเลือกการเงิน
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
หัวหน้าแผนก บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน)
นางสาวดารณี   ปิ่นทวีเกียรติ
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.81
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ประวัติส่วนตัว
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มวิชาเลือกการจัดการงานวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
นายสาธิต   รุ่งฤดีสมบัติกิจ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.60
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ประวัติส่วนตัว
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วุฒิรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วุฒิรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มวิชาเลือกรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
สารวัตรแผนกแผนและปฏิบัติ กองกำกับการแผนงาน
กองบังคับการอำนวยการกองบัญชาการ ตำรวจนครบาล
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พันตำรวจตรี ธีรวัฒน์   บาลทิพย์
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.96