ปีการศึกษา 2542

By admin_grad, 22/04/2010 3:18 pm
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ประวัติส่วนตัว
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   กลุ่มวิชาเลือกการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
ASSISTANT M.M. & D MANAGER
UTS SCS Services (Thailand) LTD.
นางฉันทนา   เตชะวณิชย์
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.81
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ประวัติส่วนตัว
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วุฒิรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วุฒิรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มวิชาเลือกการจัดการสาธารณะ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
สารวัตรทำหน้าที่ธุรการและกำลังพล
กองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดปทุมธานี
พันตำรวจตรี วีรนิสภ์   รุมแสง
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.93