ปีการศึกษา 2543

By admin_grad, 22/04/2010 3:24 pm
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ประวัติส่วนตัว
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   กลุ่มวิชาเลือกการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน บริษัท สยามฮิตาชิเอลลิเอเตอร์ จำกัด
นางกนกนาฎ   เลาหภัทร
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.87
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ประวัติส่วนตัว
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มวิชาเลือกรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 5 สำนักงานเขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
นางสาวอรุณี   อินถนอม
  คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.84