ปีการศึกษา 2544

By admin_grad, 22/04/2010 3:27 pm
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ประวัติส่วนตัว
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   กลุ่มวิชาเลือกการตลาด
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด
นางปองหทัย   ช่อโพธิ์ทอง
  คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.81
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ประวัติส่วนตัว
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มวิชาเลือกการจัดการงานวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
วิศวกร 6 งานวิศวกรรม บริษัท ท่าอากาศสากลกรุงเทพ ฯ
แห่งใหม่ จำกัด
นายสมบูรณ์   พงษ์ภู่
  คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.77
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ประวัติส่วนตัว
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วุฒินิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วุฒิรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต   กลุ่มวิชาเลือกการจัดการสาธารณะ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดินการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
นายยืนหยัด   ใจสมุทร
  คะแนนเฉลี่ยสะสม 4.00
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
ประวัติส่วนตัว
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วุฒินิเทศศาสตรบัณฑิต
สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วุฒินิเทศศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มวิชาเลือกสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
อาจารย์ประจำ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
นางสาวสุรีพร   คลังพระศรี
  คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.57