ปีการศึกษา 2545

By admin_grad, 22/04/2010 3:30 pm
หลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิต
ประวัติส่วนตัว
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วุฒิ MEDICAL TECHNOLOGY
มหาวิทยาลัยมหิดล
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   กลุ่มวิชาเลือกการเงิน
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
ประกอบอาชีพส่วนตัว
นางสาวสมจรีย์   กุลกีรติวนิช
  คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.90
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ประวัติส่วนตัว
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปทุมธานี
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มวิชาเลือกการจัดการงานวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ INTERPEK CALE BRETT LTD.
นายปรัชฌา   ตันปิ่นเพ็ชร
  คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ประวัติส่วนตัว
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วุฒิรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต   กลุ่มวิชาเลือกการจัดการสาธารณะ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
หัวหน้าฝ่ายเครื่องหมาย 2 กองสัญญาณไฟและเครื่องหมาย
สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
นายภักดี   กล่อมคอน
  คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.96
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ประวัติส่วนตัว
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วุฒิรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต   กลุ่มวิชาเลือกการจัดการสาธารณะ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6  สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร
นายธนันท์พงศ์   ปิยะวรรณะกูล
  คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.96
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
ประวัติส่วนตัว
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วุฒินิเทศศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มวิชาเลือกสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
ประกอบอาชีพส่วนตัว
นางสาวผิวจันทร์   มานะเสถียร
  คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.82