ปีการศึกษา 2546

By admin_grad, 22/04/2010 3:32 pm
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ประวัติส่วนตัว
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วุฒิรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
สารวัตรงาน 5 กองกำกับการ 4 กองบังคับการอำนวยการ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
พ.ต.ต.หญิง จินตนา นิ่มนวล
  คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.85
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ประวัติส่วนตัว
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
Head of Department, Sales Department, Dcomputer Co., Ltd.
นายสรรพยุทธ เพ็ญดารา
  คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.81