ปีการศึกษา 2547

By admin_grad, 22/04/2010 3:34 pm
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ประวัติส่วนตัว
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วุฒิรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสาธารณะ) 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
รองผู้กำกับงานนโยบายและแผน กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานแพทย์ใหญ่
พ.ต.ท.หญิง จิรพร นิจจันพันธ์ศรี
  คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.96
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ประวัติส่วนตัว
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วุฒินิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วุฒิรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสาธารณะ) 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
รองสารวัตร ฝ่ายทะเบียนพลและวินัย งานกำลังพล กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานแพทย์ใหญ่
ร.ต.อ.หญิง สมพร มะเฮง
  คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.96
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
ประวัติส่วนตัว
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วุฒินิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
ผู้จัดการแผนกประกันภัยทางทะเล บริษัทนวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
นางวนิดา ชัยชัชวาล
  คะแนนเฉลี่ยสะสม 4.00