ประวัติบัณฑิตวิทยาลัย

By admin_grad, 22/04/2010 9:04 am

ปีการศึกษา 2535 บัณฑิตวิทยาลัยได้ก่อตั้งและเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยมีจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเพื่อผลิตบุคลากรให้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ การจัดทำหลักสูตรได้ทำการวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนแล้วอย่างรอบคอบ โดยมั่นใจว่านักศึกษาจะได้รับความรู้ในเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการ รวมทั้งการมองเห็นและเข้าใจความสัมพันธ์ต่อเนื่องทางเศรษฐกิจ การเมือง และสภาวะแวดล้อมที่ธุรกิจจะต้องประสบ นอกเหนือจากให้นักศึกษาได้มีทักษะทางพฤติกรรมที่จำเป็นแก่บทบาทของผู้จัดการธุรกิจแล้ว ยังเน้นหนักการเรียนรู้ให้สามารถใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ และเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพตามกาลสมัย หลักสูตรนี้ได้กำหนดรูปแบบและพื้นฐานการเรียนรู้ที่ นักศึกษาจะสามารถปรับตนเองได้อย่างทันท่วงทีต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก เพื่อให้เป็นนักบริหารที่สามารถปรับตัวได้เหมาะสมตลอดไป โดยมีนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 35 คน ใน 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาวิทยาการการตัดสินใจ กลุ่มวิชาการตลาด และกลุ่มวิชาการเงิน โดยใช้ ชั้น 5 อาคาร 1 วิทยาเขตพัฒนาการ เป็นสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ห้องบรรยาย ห้องเอนกประสงค์ และห้องศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา

ปีการศึกษา 2538 บัณฑิตวิทยาลัยได้ขยายการเปิดสอนเพิ่มขึ้นอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม โดยหลักสูตรนี้จะมีลักษณะของสหวิทยาการระหว่างความรู้ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี กับความรู้เชิงการบริหารและการจัดการ ทั้งนี้เพื่อจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ที่ทำงานด้านเทคนิควิศวกรรมให้มีขีดความสามารถเชิงการบริหารการจัดการในงานด้านพาณิชยวิศวกรรมได้เป็นอย่างดี

ปีการศึกษา 2539 บัณฑิตวิทยาลัยได้ตระหนักถึงกระแสความต้องการของคนยุคใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการบริหาร การจัดการ การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจการเมือง ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาศาสตร์สมัยใหม่ ที่จะช่วยปูพื้นฐานในการพัฒนาการเมืองและสังคม เตรียมความพร้อมให้คนไทยยุคใหม่ ทั้งที่ทำงานในระบบราชการ ภาคธุรกิจหรือมีบทบาทในเวทีการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ และแสวงหาบทบาทที่สร้างสรรค์ให้กับสังคมไทยมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สำหรับนักบริหาร) ใน 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาการจัดการสาธารณะ กลุ่มวิชารัฐศาสตร์ และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง

ในปีเดียวกัน บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยเน้นการผลิตบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ และเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2539 เป็นต้นมา ขณะเดียวกันได้มีการปรับปรุงขยายห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิจัย ห้องเอนกประสงค์ เพิ่มเติมจากเดิมในอาคาร 1 ชั้น 4 และชั้น 6 และย้ายสำนักบรรณสารไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ชั้น 6 และชั้น 7

ปีการศึกษา 2542 บัณฑิตวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรที่ 4 คือ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารมวลชน ในเชิงสนับสนุนด้านการสื่อสาร (Communication Support) เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวทั้งในภาครัฐ เอกชน และองค์กรมหาชน

ปีการศึกษา 2545 บัณฑิตวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรที่ 5 คือหลักสูตรศิลป มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ด้านการออกแบบตกแต่งภายในในระดับสูงคือระดับหัวหน้าสำนักงานออกแบบและผู้บริหารโครงการขนาดใหญ่ รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้นักวิชาชีพด้านการออกแบบตกแต่งภายในได้มีการค้นคว้าวิจัย เพื่อความก้าวหน้าของศาสตร์ด้านการออกแบบตกแต่งภายใน ในบริบทของสังคมและศิลปวัฒนธรรมไทย

ในปีเดียวกันนี้เอง บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยเน้นการผลิตบุคลากรเพื่อรองรับภาวะการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลง จึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารธุรกิจจะต้องปรับตัวเพื่อให้ทันต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ในสังคมยุคใหม่ โดยมีจุดประสงค์ที่จะสร้างและพัฒนานักบริหารมืออาชีพ ให้เกิดทักษะทางด้านการจัดการในสาขาวิชาต่างๆ ของการบริหารธุรกิจ และมีจริยธรรมโดยมุ่งเน้นให้นักบริหารเหล่านี้ได้มองเห็นและเข้าใจความสัมพันธ์ต่อเนื่องทางเศรษฐกิจ การเมืองและสภาวะแวดล้อมที่ธุรกิจต้องประสบ และสามารถปรับตนเองให้ทันท่วงทีต่อการเปลี่ยนแปลง โดยใช้ปัญญาอย่างมีสติ และเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป

ในขณะเดียวกัน ได้มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สำหรับนักบริหาร) โดยเน้นการผลิตบุคลากรที่เป็นนักบริหารรุ่นใหม่ที่มีความสนใจและต้องการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหาร และการพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองและสังคม เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและการบริหารประเทศ รวมทั้งให้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรและสถาบันการเมืองในระดับต่างๆ โดยให้มีความเพียบพร้อมด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และความเป็นพลเมืองดี และเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป ขณะเดียวกันได้มีการจัดทำห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในเพิ่มเติมในอาคาร 1 ชั้น 6

ปีการศึกษา 2546 บัณฑิตวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรที่ 6 คือ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความพร้อมในการทำงานได้หลายรูปแบบ ทั้งในด้านการสอนและการฝึกอบรมในระบบสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และงานอิสระ ด้านการให้คำปรึกษาแนะนำและด้านการวิจัยและพัฒนาโครงการให้หน่วยงานและองค์การต่างๆ ขณะเดียวกันได้จัดทำห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาจิตวิทยา เพื่อการพัฒนามนุษย์เพิ่มเติมในอาคาร 1 ชั้น 6

ปีการศึกษา 2547 บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยเพิ่มกลุ่มวิชาเลือกอีก 2 กลุ่มวิชาคือ กลุ่มวิชาการบัญชี และกลุ่มวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ปีการศึกษา 2548 บัณฑิตวิทยาลัยมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร มหาบัณฑิต โดยเน้นการผลิตบุคลากรที่เป็นนักสื่อสารมวลชนที่มีความรู้ความสามารถในการสนับสนุนด้านการสื่อสาร เพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

ปีการศึกษา 2549 บัณฑิตวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มอีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภูมิสารสนเทศ และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญทางจิตวิทยา ไปเป็นนักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ ผู้บริหาร และผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สามารถเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ปีการศึกษา 2550 บัณฑิตวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มอีก 2 หลักสูตร โดยหลักสูตรแรกคือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะของนักวิชาการและนักวิชาชีพทางการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ที่มีทั้งความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ สามารถใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งการประยุกต์ใช้ทักษะด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาการทำงานด้านวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัยยังได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารสื่อสารมหาบัณฑิต เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในทางที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและวงการวิชาชีพด้านบริหารสื่อสาร

ปีการศึกษา 2552 บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกเพิ่มอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ เพื่อมุ่งให้ความรู้ทางวิชาการสาขานโยบายสาธารณะและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลกระทบต่อระบบการบริหารงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ดุษฎีบัณฑิตตามหลักสูตรนี้ส่งเสริมให้บุคลากรมีศักยภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ และจะมีบทบาทในการนำศาสตร์ ความรู้และนวัตกรรมทางการบริหารนโยบายสาธารณะและการจัดการไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในองค์กรวิชาชีพและการจัดการงานสาธารณะทั่วไปได้ นอกจากนี้ ในการศึกษาเดียวกัน บัณฑิตวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทเพิ่มอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) กลุ่มวิชาเลือกการจัดการ กลุ่มวิชาเลือกการตลาด กลุ่มวิชาเลือกการเงิน กลุ่มวิชาเลือกการจัดการสารสนเทศ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีภาวะผู้นำทางธุรกิจและการบริหารจัดการรวมทั้งพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและการทำงานร่วมกัน

ปีการศึกษา 2553 บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทเพิ่มอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการบิน เพื่อผลิตนักบริหารในองค์กรภาครัฐ และเอกชนรวมทั้งบุคลากรทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน

ปีการศึกษา 2554 บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทเพิ่มอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ประสงค์ให้ความรู้เชิงลึกทั้งทางวิชาการ เทคนิคและประสบการณ์ ทั้งจากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญงานในวงการวิศวกรรมโยธา อีกทั้งสามารถประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและประสบการณ์ที่ได้รับเข้ากับการทำงานจริงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

ปัจจุบัน บัณฑิตวิทยาลัย ได้เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ตามความต้องการของตลาดแรงงานรวม 12 หลักสูตร ประกอบด้วย

  หลักสูตรระดับปริญญาเอก

   

 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ
  หลักสูตรระดับปริญญาโท

   

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาเลือกการจัดการ กลุ่มวิชาเลือกการตลาด กลุ่มวิชาเลือกการเงิน กลุ่มวิชาเลือกพฤติกรรมองค์การ กลุ่มวิชาเลือกวิทยาการการตัดสินใจ กลุ่มวิชาเลือกการบัญชี และกลุ่มวิชาเลือกการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
 3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สำหรับนักบริหาร) กลุ่มวิชาเลือกการจัดการสาธารณะ และกลุ่มวิชาเลือกรัฐศาสตร์
 4. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์-วีดิทัศน์
 5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 7. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
 8. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) กลุ่มวิชาเลือกการจัดการ กลุ่มวิชาเลือกการตลาด กลุ่มวิชาเลือกการเงิน และกลุ่มวิชาเลือกการจัดการสารสนเทศ
 9. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการบิน
 10. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ในด้านอาคารสถานที่และปัจจัยเกื้อหนุน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยได้ปรับปรุงห้องเรียนเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็ก และแบบศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยใช้สถานที่ในการจัดการเรียนการสอนที่อาคาร 1 ชั้น 4 ชั้น 5 และ ชั้น 6 ห้องสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ห้องทำงานของผู้บริหาร และห้องพักอาจารย์ประจำที่อาคาร 1 ชั้น 2 และ ชั้น 5 สำนักบรรณสารที่อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 5 ชั้น 6 และ ชั้น 7 และสถานที่สำหรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ อาคาร 3 ชั้น 4 บัณฑิตวิทยาลัยแบ่งการบริหารเป็นสาขาวิชา โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาหรือผู้อำนวยการหลักสูตรเป็นผู้บริหารวิชาการในรูปแบบของคณะกรรมการประจำหลักสูตร และมีเลขานุการคณะเป็นผู้ดูแลสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย รับผิดชอบในส่วนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน