ปรัชญาและปณิธาน

By admin_grad, 22/04/2010 9:56 am

ปรัชญาและปณิธาน

 1. มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ (end user)
 2. มุ่งผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ธำรงรักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณ ในวิชาชีพ
 3. มุ่งส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยในสิ่งที่จะยังประโยชน์ให้เกิดแก่หน่วยงาน ชุมชนและประเทศชาติ
 4. มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ และมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 5. มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และวิถีชีวิตประชาธิปไตย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางสาขาวิชาต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะ และองค์ความรู้ทางด้านบริหารจัดการ ทั้งด้านวิชาการ และการปฏิบัติ ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์การ
 3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าวิจัย นำไปสู่การพัฒนางานและเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

วิสัยทัศน์ (VISION)

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการและผลงานการวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

พันธกิจ (MISSION)

 1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพคิดเป็น ทำเป็น สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ มีทักษะในด้านบริหารจัดการเพียบพร้อมด้วยคุณค่า คุณธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 2. สร้างงานการวิจัยเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานชุมชนและประเทศชาติ
 3. สร้างส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดจนให้วิชาการแก่สังคม

คุณลักษณะของบัณฑิต

 1. มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติงานได้
 2. มีทักษะในการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
 3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
 4. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 5. มีความใฝ่รู้และสามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองตลอดชีวิต