ผู้ประสานงานหลักสูตร

By admin_grad, 22/04/2010 10:46 am

รายนามผู้ประสานงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ลำดับ หลักสูตร ผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์
1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา อาจารย์ ปทุมพร  เปียถนอม 02-320-2777 ต่อ 1134
2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ นายบุญรักษ์  ต้นโพธิ์ 02-320-2777 ต่อ 1152
หลักสูตรระดับปริญญาโท
ลำดับ หลักสูตร ผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์
1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์ อาจารย์ เพชรรัตน์  นิลประเสริฐ
น.ส. กันยา  จงทอง
02-320-2777 ต่อ 1134
2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย์ เลอลักษณ์  ชูสิน
อาจารย์ ภัสร  ลีลาแสงสาย   

02-320-2777 ต่อ 1117
3 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อาจารย์ พัชรกันย์  ชูเก็น
อาจารย์ สุธาทิพย์  ชำนาญเวช
นางสาวพรวิไลวรรณ ซอเลาะมาน
02-320-2777 ต่อ 1108
4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม อาจารย์ อนัญญา  จินดาวัฒนะ 02-320-2777 ต่อ 1117
5 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการภาพยนตร์ – วีดิทัศน์    น.ส. ณัฐธยาน์  วินิจวรกิจกุล 02-320-2777 ต่อ 1117
6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ น.ส. พจนีย์ ศรีวิเชียร
นายนิรันดร ดาศรี   
02-904-2222 ต่อ 2207,2225
7 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ อุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว อาจารย์ ณิชา ชวลิต
น.ส. อรอนงค์  แก้วมณี
นายอธิป จันทร์สุริย์
02-320-2777 ต่อ 1308
8 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) น.ส. ณัฐสุดา  บัวผัด 02-320-2777 ต่อ 1153
9 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการบิน อาจารย์ ภูวดิท  จิระคงภัส
อาจารย์ กนกวรรณ  จั่นจีน
น.ส. พิมพ์ชนา  เลียบสวัสดิ์   
02-320-2777 ต่อ 1165
10 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ว่าที่ ร.ต.  อ. ดร. วิกรม    พนิชการ 02-320-2777 ต่อ 1117