ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ

By admin_grad, 22/04/2010 2:36 pm


นายประยงค์ เรืองดำ

ชื่อ – สกุล นายประยงค์ เรืองดำ
คุณวุฒิ

- ศิลปศาสตรบัณฑิต ( สื่อสารมวลชน ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ( รัฐประศาสนศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
– ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งงานปัจจุบัน อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่อยู่ปัจจุบัน 38 ม .8 ต . นาวุ้ง อ . เมือง จ . เพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ ( ที่ทำงาน ) 032-493 268
โทรศัพท์ ( มือถือ ) 081-555 8431


ว่าที่ ร้อยตรี ธรรมรัตน์ สอนทรัพย์

ชื่อ – สกุล นายธรรมรัตน์ สอนทรัพย์
คุณวุฒิ - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จาก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ด้วยผลการเรียนเฉลี่ย 3.85
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ด้วยผลการเรียนเฉลี่ย 3.78โดยได้รับทุน    เรียนดีระหว่างที่ศึกษาระดับปริญญาโทด้วย
– ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งงานปัจจุบัน สำนักงานตรวจบัญชีกองทัพบก ตำแหน่งนายทหารตรวจบัญชี
ข้อคิด ฝากถึงบัณฑิตและมหาบัณฑิตรุ่นน้องว่า จากการที่ตนเองผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร รู้สึกมีความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมาก เนื่องจากผู้ผ่านการสอบคัดเลือกท่านอื่นๆ ล้วนสำเร็จการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยของรัฐแทบทั้งสิ้น จึงอยากให้รุ่นน้องทุกคนจงภูมิใจในสถาบันของตนเอง อย่าคิดว่าเราสู้สถาบันการศึกษาของรัฐไม่ได้ เพราะความสำเร็จในชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเองที่ต้องมีความขยันและอดทน