บทความวิชาการ ปี 2551

By admin_grad, 22/04/2010 2:04 pm
ชื่องานวิจัย ชื่อนักศึกษา
คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดสมุทรปราการ กอเดช เส็มหล่อ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทำงานของ แรงงานไร้ฝีมือในภาคอุตสาหกรรม จ.ส.ต.กำพล เทียนเงิน
ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทที่พึงประสงค์และบทบาทที่เป็นจริงของคณะกรรมการชุมชนในเขตมีนบุรี จ.ส.ต. บุญรักษ์ เชิดชู
ความเห็นของคนกรุงเทพมหานครต่อการจัดการปัญหาน้ำเสียโดยกรุงเทพมหานคร นายเจน วราหะ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอสแก่ประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวชื่นฉัตร แซ่ล้อ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน ดาบตำรวจ บวร วสุวัฒนกุล
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจนครบาลฉลองกรุง ดาบตำรวจปรีดา อู่เงิน
พฤติกรรมผู้สัมผัสอาหารแผงลอยริมบาทวิถีที่ผ่านการอบรมหลักสูตร การสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถีบริเวณจุดผ่อนผันในพื้นที่เขตบางนา นางผาสุข ลัดพลี
แบบฉบับผู้นำ สมรรถนะผู้นำ กับความจงรักภักดีต่อองค์การ: กรณีศึกษา ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พันตำรวจโทหญิง ศรินทร เลิศบูรพา
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการตำรวจในสังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ร้อยตำรวจเอก ยงยุทธ วรสาร
ความพึงพอใจในการให้บริการของโรงพยาบาลตำรวจ : กรณีศึกษาแผนกผู้ป่วยนอก ร.ต.อ.รัฐพงษ์ อุดมศรี
ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของประชาชนในการบริการด้านงานสอบสวน ของสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี ร้อยตำรวจเอกทวีศักดิ์ ถาบุญชู
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานสิ่งแวดล้อมของข้าราชการ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ร.ท.ธนา ฉวรรณกุล
การมีส่วนร่วมและความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) :ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอขาณุวรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวรัตติกรณ์ สังคดิษฐ์
การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลสามแห่ง นายษัชวุฒิ เจริญเวช
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล 3 ส.ต.อ.กรีพล ชนะวิเศษ
คุณภาพชีวิตและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ :กรณีศึกษาสถานีตำรวจนครบาลบางชัน ดาบตำรวจสุพจน์ โทเกษ
ปัจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย ประเภท คอนโดมิเนียมระดับกลาง : ศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร นายวิชมัย นามากุล
ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นายพนิต ชลมูสิก
ผลของการฝึกอบรมที่เน้นผลการปฏิบัติงานด้านสมรรถนะพื้นฐานการทำงานของนักกายภาพบำบัดแรกเข้า ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ นายภาสกร ตั๋นเจริญ
ปัจจัยทางจิตวิทยาของผู้ประนีประนอมที่มีผลต่อความสำเร็จในการ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล นายนรินทร์ เนื่องจำนงค์
ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อลักษณะการดำเนินชีวิตของนักศึกษา นางสาววไลพร สุดยอด
ปัจจัยทางจิตสังคมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ นายอนุรักษ์ มลิวัลย์