การศึกษาการจัดรูปแบบทางการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารสูตรครบถ้วน (COMPLETE NUTRITION)

By admin_grad, 21/04/2010 8:24 am

ดารารัตน์ อรรถชัยพานิช

การวิจัยเรื่อง การศึกษาการจัดรูปแบบทางการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารสูตรครบถ้วน (COMPLETE NUTRITION) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา ทัศนคติ พฤติกรรม และปัจจัยบางประการของผู้บริโภคที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสูตรครบถ้วน และการศึกษาหารูปแบบการตลาดที่เหมาะสม เพื่อทำการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ผู้วิจัย ได้ใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับ พฤติกรรมของผู้บริโภค และการวิเคราะห์กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ในเชิงของนวัตกรรม และเทคโนโลยี เป็นกรอบแนวทางหลักในการดำเนินการวิจัย โดยในด้านการวิจัยหาทัศนคติ พฤติกรรม และปัจจัยบางประการของผู้บริโภคนั้น ผู้วิจัย ได้กำหนดให้กลุ่มประชากรเป็นผู้สูงอายุ ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ เป็นกลุ่มตัวอย่างในชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 100 ตัวอย่าง โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลทางด้านปฐมภูมิ เป็นแบบสอบถามและนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อนำไป ใช้ร่วมกันกับข้อมูลทางด้านทุติยภูมิที่ได้จากการรวบรวมเอกสาร รายงานทางตลาดต่างๆ เพื่อทำการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ในการจัดรูปแบบการจัดจำหน่าย ของผลิตภัณฑ์ใหม่นี้

ผลจากการวิจัยในด้านพฤติกรรมผู้บริโภคพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สนใจผลิตภัณฑ์อาหารสูตรครบถ้วนที่เป็นแบบผสมนม และแบบน้ำผลไม้ โดยรสชาติที่ชอบคือ รสส้ม รสผลไม้รวม และรสวานิลา นอกจากนี้คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ และรสชาติเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้บริโภคต้องการมากที่สุด ซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ของเนสท์เล่มีทั้งรสชาติอร่อย ละลายง่าย เตรียมง่าย รวมทั้งมีคุณค่าอาหารที่มากกว่าผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆ ด้านราคาใช้นโยบายราคาใกล้เคียง กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพใกล้เคียง เพื่อหวังให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ในด้านของรูปแบบการตลาดที่เหมาะสม โดยใช้การวิเคราะห์กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ในเชิงของนวัตกรรมและเทคโนโลยี พบว่าในเชิงเทคโนโลยีบริษัทมีสินค้าที่มีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่าคู่แข่งรายอื่นๆ รวมทั้งการมีความรู้ทางด้านการตลาด ที่โดดเด่นกว่าคู่แข่ง อีกทั้งบริษัทยังมีปัจจัยเกื้อหนุนต่อการดำเนินธุรกิจในด้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงที่มีมาอย่างยาวนาน ฐานะการเงินที่มั่นคง ขนาดของกิจการ ทำให้รูปแบบการตลาดที่พึงดำเนินการของผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ ควรจะเน้นการใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีแต่เดิม จะทำให้ประสบผลสำเร็จได้มากกว่า

* บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่น 9/1 ปีการศึกษา 2544 โดยมี ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา