การประยุกต์วิธีการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการจัดการระบบไฟฟ้าสนามบิน

By admin_grad, 22/04/2010 11:41 am

สมบูรณ์ พงษ์ภู่

ความเจริญและกระแสทางการเงินในกิจการการบิน ส่งผลต่อการพัฒนาในธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องครบวงจร ตั้งแต่การสร้างอากาศยาน การบิน การควบคุมพิธีการบิน การจัดการผู้โดยสาร สินค้าและพัสดุภัณฑ์ ตลอดจนท่าอากาศยานที่เปรียบเสมือนศูนย์รวมของกิจการ ระบบไฟฟ้าสนามบิน เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการภายในสนามบิน ที่มีผลต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาด้วยเช่นกัน

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาถึงปัญหาและสาเหตุของข้อขัดข้องในวงจรตัวอย่าง ที่เกิดขึ้นของระบบไฟฟ้าสนามบิน ท่าอากาศยานกรุงเทพ จากข้อมูลย้อนหลัง 14 เดือน (ม.ค.2543 – ก.พ.2544) มีจำนวนเหตุขัดข้องจนวงจรไฟฟ้านำร่อง (Approach Light North 21L-03R : APN-21L) ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติถึง 13 ครั้ง ผลจากการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้น เกิดจากการขาดการบำรุงเชิงป้องกันอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง

ผลที่ได้จากการศึกษา และดำเนินการปรับปรุงในช่วง 5 เดือน (มี.ค. – ก.ค. 2544) ทำให้ความเชื่อมั่นในการใช้งาน โดยค่าเฉลี่ยของเวลาใช้งาน ระหว่างเหตุขัดข้อง (Mean Time Between Failure) ของวงจรตัวอย่าง(APN-21L) สูงขึ้นจาก 32.62 วัน/ครั้ง เป็นไม่เกิดเหตุขัดข้องเลย โดยใช้มาตรการ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน อันประกอบด้วย การตรวจสอบ การซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ก่อนเกิดการชำรุดตามแผนที่วางไว้ พร้อมนำเสนอรูปแบบของ การจัดการระบบไฟฟ้าสนามบิน เพื่อความต่อเนื่องของการบำรุงรักษา ด้วยกลยุทธ์ของการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และท้ายที่สุด คือการพัฒนา บุคลากรในส่วนงานไฟฟ้าสนามบินด้วยการอบรม อันเป็นผลให้ทัศนคติและความรู้ความเข้าใจต่อการบำรุงรักษาดีขึ้น

* วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม รุ่น 5/1 โดยมี ดร.รังสรรค์ ขจรศิลป์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ เรืออากาศเอก วิวัฒน์ สมานรักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม