การรับรู้ข่าวสารการมีส่วนร่วมและความคิดเห็นต่อ“โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”ของประชาชนใน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

By admin_grad, 22/04/2010 11:44 am

สุรีพร คลังพระศรี

สารนิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ข่าวสาร พฤติกรรมการมีส่วนร่วม ความคิดเห็น และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ ข่าวสารกับการมีส่วนร่วมใน “ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ” ของอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา มีจำนวนทั้งสิ้น 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย t-test การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว One Way ANOVA และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ซึ่งประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนรับรู้ข่าวสาร “โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ” จากสื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจแตกต่างกัน ตามลักษณะทางประชากร โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสาร โครงการจากสื่อบุคคลมากที่สุด และประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการแตกต่าง กันตามลักษณะทางประชากร โดยกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในโครงการอยู่ในระดับมากมีความคิดเป็นในเชิงบวกอย่างมากต่อโครงการ และการรับรู้ ข่าวสารโครงการจากสื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์ เอกสารทางราชการ และหอกระจายข่าว มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับมีส่วนร่วมในโครงการส่วนการรับรู้ ข่าวสารโครงการจากสื่อ เจ้าหน้าที่จากหน่วยราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนบ้าน และสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการมี ส่วนร่วมในโครงการ

* นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 2/1 โดยมี ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา