ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนของเทศบาลนครสมุทรปราการ

By admin_grad, 22/04/2010 11:47 am

นายประจินต์ ธารศิริสิน

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพ ในการให้บริการแก่ประชาชนของเทศบาลนครสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้รับบริการที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล นครสมุทรปราการ ของแต่ละครัวเรือน ซึ่งจัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และทำการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติ การวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Sciences) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าไคสแควร์

ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนของเทศบาลนครสมุทรปราการ ในกิจกรรมบริการด้านสาธารณูปโภค โดยการ ออกไปให้บริการในพื้นที่ต่างๆนั้น อยู่ในระดับพอใช้ ส่วนกิจกรรมบริการเฉพาะด้าน ที่ประชาชนเป็นผู้ไปติดต่อขอรับบริการ ณ สำนักงานเทศบาล อยู่ในระดับดี สรุปประสิทธิภาพในการทำงานของเทศบาลเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้

ผลการพิสูจน์สมมติฐาน พบว่าปัจจัยภูมิหลังของประชาชนได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได้ และลักษณะที่อยู่อาศัย มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของเทศบาลนครสมุทรปราการ ตามที่ได้ตั้งสมมติฐานไว้ ยกเว้นปัจจัยด้านเพศ และประสิทธิภาพในการทำงานของเทศบาลนครสมุทรปราการ ขึ้นอยู่กับการให้บริการแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งก็เป็นไปตาม สมมติฐานที่ตั้งไว้

จากผลการศึกษา ควรมีการปรับปรุงแก้ไขการให้บริการประชาชนที่มีระดับประสิทธิภาพน้อยที่สุด ได้แก่ การบริการด้านสาธารณูปโภค ในกลุ่มงานโยธา งานการป้องกันน้ำท่วม และการก่อสร้าง ซ่อมแซมทางระบายน้ำ โดยการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม และประตูสำหรับเปิด- ปิดน้ำในลำคลอง ที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาหรืออ่าวไทย ส่วนการบริการเฉพาะด้าน ในกลุ่มงานอนามัย งานการเปิดตลาดเข้าขายของในตลาด และอนุญาตหาบเร่และเร่ขาย ควรจัดหาสถานที่ และเพิ่มเจ้าหน้าที่ให้บริการให้มากขึ้น นอกจากนี้ควรนำหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาปรับใช้ในการพัฒนางาน และการให้บริการประชาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่องค์กร และความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

* รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 5/1 โดยมี ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา