แนวทางการปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้คิวเอฟดีกรณีศึกษา: โรงงานผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสรถยนต์แครี่บอย

By admin_grad, 22/04/2010 11:49 am

นายยุทธนา ศุกขโภคสกุล

ภาคนิพนธ์นี้เป็นการศึกษาแนวทางการปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคนิคคิวเอฟดี กรณีศึกษา โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ ไฟเบอร์กลาสรถยนต์แครี่บอย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา หาปัจจัยความต้องการและความพึงพอใจ ในการใช้งานเชิงเทคนิคของลูกค้าที่มีอิทธิพล ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของบริษัทฯ และศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุง ออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เทคนิคที่นำมาใช้ในการศึกษานี้คือ เทคนิคการแปรผลหน้าที่เชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment : QFD) ซึ่งเป็นเทคนิคที่นำมาช่วยในการ วางแผนการออกแบบ และการผลิตผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยเริ่มจากความต้องการของลูกค้าแล้วแปรไปยังความต้องการ ณ เวลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นความต้องการเชิงเทคนิค ความต้องการด้านการออกแบบ ความต้องการด้านคุณลักษณะที่สำคัญของชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ ความต้องการด้านคุณลักษณะที่สำคัญของกระบวนการผลิต จนกระทั่งได้แผนการดำเนินงานที่ต้องการ ซึ่งในการศึกษานี้จะใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการค้นหาความต้องการของลูกค้า โดยการสอบถามประชากรกลุ่มตัวอย่างจำนวน 50 คน จากลูกค้าของตัวแทนจำหน่ายแครี่บอย ในเขต ลาดกระบัง เขตประเวศ เขตบางขุนเทียน และเขตบางบัวทอง ในช่วงเดือนธันวาคม 2545

ผลจากการศึกษาสามารถสรุปข้อมูลออกได้เป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของลูกค้า ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลความต้องการเชิงเทคนิค ของลูกค้าโดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ (1) ความต้องการเชิงเทคนิคในการออกแบบหลังคาครอบกระบะรถยนต์ ด้านข้าง ซ้าย – ขวา (2) ความต้องการ เชิงเทคนิคในการออกแบบหลังคาครอบกระบะรถยนต์ ด้านท้าย (3) ความต้องการเชิงเทคนิคในการออกแบบหลังคาครอบกระบะรถยนต์ ด้านบน (4) ความต้องการเชิงเทคนิคในการออกแบบหลังคาครอบกระบะรถยนต์ ด้านใน ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลข้อคิดเห็นด้านความพึงพอใจในการใช้งานของลูกค้า โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ (1) ความพึงพอใจในการใช้งานหลังคาครอบกระบะรถยนต์ของลูกค้า : ในเชิงบวก (2) ความพึงพอใจในการใช้งานหลังคา ครอบกระบะรถยนต์ของลูกค้า : ในเชิงลบ โดยได้นำข้อมูลในส่วนที่ 2 มาสรุปเป็นรายการชิ้นส่วน และรูปแบบหลังคาครอบกระบะรถยนต์ที่ได้จาก การออกแบบตามที่ลูกค้าพึงประสงค์ ซึ่งจำแนกได้เป็น 2 ประเภทคือ (1) หลังคาครอบกระบะรถยนต์แบบกระจกหน้าต่าง 2 บาน ชนิดกระจกด้านหน้า และด้านหลังผลักเปิด-ปิดได้ อันเป็นรูปแบบของหลังคาที่ลูกค้าให้คะแนนความนิยมในอันดับที่สูงที่สุด และในอันดับรองลงมาตามลำดับ ที่ใช้สำหรับ ติดตั้งกับรถบรรทุกขนาด 1 ตัน แบบมีแค็ป (Cap) และแบบ 4 ประตู (Double Cap) สำหรับข้อมูลในส่วนที่ 3 ได้นำข้อมูลมาแปรผลหน้าที่ในเชิงคุณภาพ ได้เป็นข้อมูลในเชิงบวกและข้อมูลในเชิงลบ ซึ่งแสดงให้เห็นข้อมูลในเชิงคุณภาพที่เกิดจากเสียงของลูกค้า (Voice of Customers) ว่าระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ อยู่ในระดับใด เพื่อนำผลที่ได้ไปปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น และสนองตอบต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

* บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่น 9/2 ปีการศึกษา 2545 โดยมี ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา