การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทเบนซิน (Gasoline)สำหรับจ่ายลงรถบรรทุก

By admin_grad, 22/04/2010 11:53 am

นายปรัชฌา ตันปิ่นเพ็ชร

จากการศึกษาระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทเบนซินไร้สารตะกั่ว (Gasoline) บริเวณลานจ่ายรถบรรทุก โรงกลั่น กรณีศึกษา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พบสภาพปัญหาว่า ระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงขาดความแม่นยำในการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และมีการสอบเทียบมาตรวัดก่อนถึงวาระที่กำหนด ดังนั้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้ดีขึ้น และมีการสอบเทียบมาตรวัดตามวาระที่กำหนดทุกๆ 3 เดือน โดยการ พัฒนา ปรับปรุงระบบการสอบเทียบให้ครอบคลุมอัตราการไหล ที่ใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่ 450, 900 และ 1,200 ลิตรต่อนาที เพื่อรองรับการรับน้ำมัน ของรถบรรทุกในขณะที่มารับน้ำมันต่อเนื่องตลอดเวลา

จากผลการวิจัยพบว่า วิธีการดังกล่าว ทำให้สามารถลดค่าความเบี่ยงเบนจากเดิม 7.65 เท่าของระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และไม่พบการสอบเทียบ ก่อนถึงวาระที่กำหนดจากเดิม 11 ครั้ง และผลจากการปรับปรุงระบบทำให้การจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ มาตรวัดมีความแม่นยำสูงขึ้น และการสอบเทียบเพื่อปรับแต่งมาตรวัดเป็นไปตามวาระที่กำหนด และสามารถนำไปใช้กับระบบการวัดปริมาตรของผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นได้ โดยจำเป็น จะต้องคำนึงถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับค่าความแม่นยำของมาตรวัด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ในระบบ และระบบควบคุมการทำงานที่เกี่ยวข้อง

* วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ปีการศึกษา 2545 โดยมี รศ.ดร.ปารเมศ ชุติมา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา