การเปิดรับข่าวสาร ความคาดหวัง การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีต่อหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง

By admin_grad, 22/04/2010 11:55 am

นางสาววรินธร ศรีราษฎร์

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ความคาดหวัง การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อ หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 396 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า t-test ค่า ANOVA และการหาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation)

ผลการวิจัยพบว่า

กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง โดยการอ่านข่าวรามคำแหงทุกฉบับ มีจำนวน 157 คน เนื้อหาที่กลุ่มตัวอย่าง อ่านมากที่สุด คือ ปฏิทินการศึกษา มีจำนวน 299 คน สาเหตุที่อ่านเพราะต้องการทราบข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนวิชาต่างๆ มีจำนวน 293 คน และกลุ่ม ตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหงมากที่สุด มีจำนวน 290 คน กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์จากหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง เกี่ยวกับข่าวการสอบมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 มีความพึงพอใจในเนื้อหาของปฏิทินการศึกษามากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และมีความ คาดหวังจากหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง ในเรื่องของการแจ้งข่าวเกี่ยวกับการสอบของกระบวนวิชามากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 กลุ่มตัวอย่างที่มี เพศและภูมิลำเนาแตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ คณะที่เข้าศึกษา การมาเรียน และปีที่เข้าศึกษา มีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ความคาดหวัง และความพึงพอใจจากการอ่านหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง ของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก (r=.641) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการอ่านหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหงของกลุ่มตัวอย่าง มีความสัมพันธ์กัน ในเชิงบวก (r=.600) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

* นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2545 โดยมี ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา