ทัศนะของครูต่อความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลนครศรีอยุธยา

By admin_grad, 22/04/2010 11:59 am

นายธรานุสันต์ มีสมบัติ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นผลงานวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อศึกษาทัศนะของครูปฏิบัติการสอนต่อความสามารถในการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน ระดับประถมศึกษา สังกัดเทศบาลนครศรีอยุธยาจำนวน 152 คน จากโรงเรียนในสังกัด 8 โรงเรียน โดยการออกแบบสอบถามครอบคลุม ความสามารถของผู้บริหารทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคลากร ด้านบริหารงานกิจการนักเรียน ด้านบริหารงานธุรการ สารบรรณและการเงิน ด้านบริหารงานอาคารสถานที่ และด้านบริหารงานความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน

สรุปผลการวิจัย มีดังนี้

 1. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 40 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอายุราชการไม่เกิน 15 ปี ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 6 และระดับ 7 และระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ในโรงเรียน ปัจจุบันพบว่าเฉลี่ยน้อยกว่า 9 ปี ทั้งนี้เนื่องจาก การโอนย้ายเข้าและย้ายออก เพื่อรับตำแหน่งใหม่
 2. ทัศนะของครูต่อความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหาร 6 ด้าน ผลการวิจัยแยกเป็นหลายด้านดังนี้
  • ด้านบริหารงานวิชาการพบว่า ยอมรับความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารในระดับสูงมากกว่า โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
  • ด้านบริหารงานบุคลากร พบว่ายอมรับความสามารถของผู้บริหารในระดับสูงมาก โดยเฉพาะการจัดระบบโครงสร้าง และการบริหารงาน เช่น การจัดทำธรรมนูญโรงเรียน โดยคำนึงถึงความต้องการแต่ละฝ่าย การสร้างข่ายงานเป็นระบบและครบวงจร จัดทำกระบวนการตรวจสอบเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพให้บรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษา และพัฒนาวิสัยทัศน์ของครูให้ทัศนะต่อการเปลี่ยนแปลง โดยส่งเสริมให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม ในการปฏิบัติงาน
  • ด้านบริหารกิจการนักเรียน พบว่าอยู่ในระดับสูงมาก เช่น การปฏิบัติพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน โดยมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพื่อช่วยเหลือนักเรียนอาศัยความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด และโรงเรียน
  • ด้านบริหารงานธุรการ สารบรรณและการเงิน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะความพร้อมด้านธุรการ เช่น การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพในเชิงวิชาการ การจัดงบประมาณ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ รวดเร็ว และทันสมัย
  • ด้านบริหารอาคารสถานที่ พบว่า สูงมากเช่นกัน โดยเฉพาะการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ การดำเนินการเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม สะอาด ร่มรื่น และมีบรรยากาศจูงใจนักเรียน การดูแลรักษาอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี อยู่เสมอ สอดคล้องกับนโยบายของสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น (สน.ศท.) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  • ด้านบริหารงานความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจในบทบาทของแต่ละฝ่าย ในชุมชนต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียน การพัฒนาความร่วมมืออย่างเป็นระบบที่เอื้อต่อการที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน หรือ การให้ความร่วมมือต่อโรงเรียน เพื่อร่วมกันพัฒนาโรงเรียน

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบทัศนะของครูต่อความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนพบว่า

 1. คุณวุฒิ ครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีทัศนะต่อความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนไม่แตกต่างกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า วุฒิการศึกษา ไม่เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ทัศนะของครูแตกต่างกัน
 2. อายุราชการ ครูที่มีอายุราชการแตกต่างกัน มีทัศนะต่อความสามารถในการบริหารไม่แตกต่างกันเช่นกัน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะครูมีอายุราชการ ใกล้เคียงกัน ประสบการณ์ในการทำงาน ตำแหน่งหน้าที่ไม่แตกต่างกัน รวมทั้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ไม่แตกต่างกัน จึงทำให้ทัศนะของครู ไม่แตกต่างกัน
 3. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งโรงเรียนปัจจุบันพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันเช่นกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน อย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนประสบการณ์ในการเรียนการสอนของครูใกล้เคียงกัน ที่ทำให้ผู้บริหารเกิดความเชื่อมั่นในการตัดสินใจในการจัดการเรียน การสอนของครูเหล่านี้ มีผลต่อทัศนะของครูได้เช่นกัน

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) ปีการศึกษา 2543 ภายใต้การกำกับโดย ศ.ดร.สุพรรณี ชะโรธร รศ.ดร.สมบูรณ์ ชิตพงษ์ และ ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์ เป็นที่ปรึกษา