บทนิพนธ์ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2545

By admin_grad, 26/04/2010 10:18 am
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
การประชาสัมพันธ์องค์การในภาวะวิกฤต กรณีศึกษา : เหตุการณ์เครื่องบินโดยสารตกที่จังหวัดภูเก็ตของบริษัทเดินอากาศไทย (บริษัทการบินไทย) และเครื่องบินโดยสารตกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวสุปรีย์   ธรรมสโรช ศ.กิตติคุณชอุ่ม ประเสริฐสกุล
การประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวสุภาวดี   เซ่งขุนทอง ศ.กิตติคุณชอุ่ม ประเสริฐสกุล
การเปิดรับข่าวสาร ความคิดเห็น และการมีส่วนร่วม “โครงการประหยัดไฟกำไร 2 ต่อ” จากสื่อประชาสัมพันธ์ ของประชาชนในเขตประเวศ นางสาวผิวจันทร์   มานะเสถียร ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา
“การเปิดรับข่าวสาร ความคิดเห็น ความรู้เกี่ยวกับยาบ้าจากสื่อประชาสัมพันธ์ของพนักงานขับรถขนส่งมวลชน” นายวีรศักดิ์   เทียนสุวรรณ ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา
การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และความคิดเห็นในเรื่องเพศศึกษาของวัยรุ่นตอนต้น นางสาวศุจิกา   ทองคำชู ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา
การเปิดรับข่าวสาร ความคาดหวัง การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีต่อหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง นางสาววรินธร   ศรีราษฎร์ ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา
การรับรู้ข่าวสาร ความพึงพอใจข่าวสาร และทัศนคติของผู้ใช้บริการโครงการสามสิบบาทรักษาทุกโรค ในจังหวัดภูเก็ต นางสาวรุ้งลาวัลย์   เพ็ชรรัตน์ ศ.กิตติคุณชอุ่ม ประเสริฐสกุล
อ.สุเทพ เดชะชีพ
การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์มูลนิธิ พอ.สว. กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมูลนิธิ พอ.สว. ของประชาชนในเขตอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี นายสกุล   มีนิล ศ.กิตติคุณชอุ่ม ประเสริฐสกุล
อ.สุเทพ เดชะชีพ