บทนิพนธ์ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2546

By admin_grad, 26/04/2010 10:19 am
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
การสร้างสรรค์สื่อโปสเตอร์เพื่อการสื่อสารในการรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด นางสาวพรทิพย์ สุวรรณรังษี ศ.กิตติคุณชอุ่ม ประเสริฐสกุล
การสร้างสรรค์สื่อแผ่นพับเพื่อการโน้มน้าวใจในงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวณัชชา วงษ์บุญศรี ศ.กิตติคุณชอุ่ม ประเสริฐสกุล
การเปิดรับข่าวสาร การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อมวลชนของพนักงานอัยการในการคุ้มครองสิทธิเด็กจากความรุนแรง : กรณีศึกษา พนักงานอัยการในกรุงเทพมหานคร นางเตือนใจ เจริญพงษ์ ดร.สุเทพ เดชะชีพ