บทนิพนธ์ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2547

By admin_grad, 26/04/2010 10:21 am
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
การเปิดรับข่าวสารความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ที่มีต่อการรณรงค์โครงการประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทรของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร นางวนิดา ชัยชัชวาล ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา
การเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ “โครงการรณรงค์การเปิดไฟใสหมวกในเขต จ.นครราชสีมา นายไกรฤกษ์ สุวิทยารักษ์ ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา
การรับรู้ข่าวสาร ความพึงพอใจ และการมีส่วนร่วมในโครงการขยับกาย สบายชีวี ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร นายศักย์พงศ์ เกิดกุญชร ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารกับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 นายเศรษฐสิริ ฉกาจเกรียงไกร ดร.สุเทพ เดชะชีพ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจใช้บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร นายมหินทร์ กลิ่นประดิษฐ์ ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา
ความคาดหวัง การเปิดรับ และความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของบุคลากรมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นายนเรนทร์ กรินชัย ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา