บทนิพนธ์ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2548

By admin_grad, 26/04/2010 10:22 am
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดูแลตนเองของผู้เข้าร่วมโครงการคลินิกสร้างสุขภาพ(Life Style Clinic) ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชลบุรี น.ส.นุชจรินทร์ กิจพิบูลย์ ดร.สุเทพ เดชะชีพ
การเปิดรับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นายสุภสิทธิ์ ภูภักดี ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา
การเปิดรับและทัศนคติที่มีต่อโครงการรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร นายอวยพร เพชรา ดร.สุเทพ เดชะชีพ
พฤติกรรมการเปิดรับกับความพึงพอใจในการรับชมโครงการ “ครอบครัวข่าว” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 น.ส.ยุวดี คงธนาสมบูรณ์ ดร.สุเทพ เดชะชีพ
ประสิทธิผลของภาพกับคำเตือนบนซองบุหรี่ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร นายกิติศักดิ์ สุวัฒน์ธนากร ดร.สุเทพ เดชะชีพ
การเปิดรับข่าวสารโครงการ “เมาไม่ขับ” ทางสื่อโทรทัศน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร น.ส.ศิรรัตน์ บุญถนอม ดร.สุเทพ เดชะชีพ
การเปิดรับข่าวสาร ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมโครงการประหยัดไฟ กำไร 2 ต่อจากสื่อประชาสัมพันธ์ของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ นายนาวิน ฉัตร์สุวรรณ ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา
เทคนิคการสื่อสารของผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนูทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 23 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ นายวรพจน์ ด้วงเจริญ ศ.กิตติคุณ ชอุ่ม ประเสริฐสกุล
การเปิดรับและทัศนคติที่มีต่อการรณรงค์การใช้แก็สโซฮอล์ของประชาชนในเขตบางกะปิ น.ส.สุจิตรา คงได้ดี ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา
การวิเคราะห์การประชาสัมพันธ์โครงจัดระเบียบจราจร นายอนุชิต เฮงบุญยพันธ์ ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา
อ.อัสรา ลิ่มเงิน
การเปิดรับสื่อ กับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายบริภัณฑ์ พลังวิทย์วัฒนา ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา
การเปิดรับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่มีต่อการรณรงค์เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต น.ส.ชุลินดา ประเสริฐศรี ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา
กระบวนการผลิตรายการวิทยุรายการเพลง น.ส.ชนัญชิดา กลมเกลียว ศ.กิตติคุณ ชอุ่ม ประเสริฐสกุล
การประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและพลังประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด น.ส.อังกาบ จานสิบสี ศ.กิตติคุณ ชอุ่ม ประเสริฐสกุล
ความคิดเห็นและการใช้ประโยชน์ของสื่อเฉพาะกิจประเภทแผ่นปลิว ของประชาชนในย่านสยามสแควร์ นายนิธิพล เต็มพริ้ม ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา
การเปิดรับข่าวสารและการมีส่วนร่วมต่อ “โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ” โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง น.ส.วนิดา บัวจันทร์ ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา
พฤติกรรมการชมรายการกีฬาฟุตบอลกับทัศนคติการพนันทายผลฟุตบอลของนักศึกษษในเขตกรุงเทพมหานคร น.ส.พรรษชล ถีระแก้ว ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา