บทนิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2547

By admin_grad, 26/04/2010 10:27 am
ชื่อบทคัดย่อ
ชื่อนักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ของผู้ที่มาออกกำลังกายในสถานบริหารร่างกายนลินรัตน์ ฟิตเนสเซ็นเตอร์

นายณัฐวุฒิ วงศ์วิไล รศ.ดร.รัญจวน คำวชิรพิทักษ์
ปัจจัยด้านความมั่นคงทางจิตใจที่มีผลต่อพฤติกรรม การมาทำงานของข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางปัทมา อินทร์ภู รศ.ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
ผลของการใช้สถานการณ์จำลองที่มีต่อการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
ของพนักงานผู้ช่วยดูแลผู้ป่วย โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
น.ส.สิริยากร สิริอำไพพงศ์ รศ.ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้โปรแกรมการมุ่งอนาคตและควบคุมตน นางพรธิภา นาคน้อย รศ.ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
การพัฒนาโปรแกรมฝึกสร้างเป้าหมายชีวิตของเด็กในสถานสังเคราะห์ น.ส.นันท์นภัส การะเกตุ รศ.ไพบูลย์ เทวรักษ์