บทนิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2548

By admin_grad, 26/04/2010 10:29 am
ชื่อบทคัดย่อ
ชื่อนักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล รศ.ดร.ทัศนีย์ นนทะสร
ผลของการฝึกใช้โปรแกรมการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นหลักที่มีต่อพฤติกรรมใฝ่รู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสาวเพ็ญแข คชคง รศ.ดร.ประสาร มาลากุล
ณ อยุธยา
ปัจจัยทางจิตสังคมกับการปฏิบัติกิจกรรมของผู้สูงอายุในชมรมเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร นางสาวภูริกา ธนะเรืองสกุลไทย รศ.ไพบูลย์ เทวรักษ์
พฤติกรรมครอบครัวที่มีผลต่อการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นางสาวโสภา ก๊กบางยาง รศ.ดร.อารี พันธ์มณี
การพัฒนาความรับผิดชอบและความภาคภูมิใจในตนเองของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร โดยใช้การฝึกอบรมตามแนวจิตวิทยาเอ็กซิสเทนเชียล
นายเกษม สุวรรณสัมฤทธิ์ ศ.ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
ผลของเทคนิคระดมพลังสมองและเทคนิคแผนผังความคิดที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาอุตสาหกรรม โรงเรียนเกษมโปลีเทคนิค กรุงเทพมหานคร นายญาณากร กมลาสนางกูร รศ.ดร.อารี พันธ์มณี