บทนิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2549

By admin_grad, 26/04/2010 10:31 am
ชื่อบทคัดย่อ
ชื่อนักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

การวิเคราะห์กระบวนการคิดในการปฏิบัติงานตามแนวการสร้างความรู้ด้วยตนเองของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตำรวจ

พันตำรวจโทหญิง กรรณิกา กุกุดเรือ รศ.ดร.ทัศนีย์ นนทะสร
การศึกษาลักษณะทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการมาทำงาน ของพนักงาน บริษัทเดลต้าอิเล็คทรอนิค (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน นายจีรพันธ์ ผูกสี รศ.ไพบูลย์ เทวรักษ์
การปรับตัวทางจิตวิทยาของครู ตามการรับรู้สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงด้านการทำงาน
นางสาวชนกานต์ แท่นดี รศ.ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
วัฒนธรรมองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตำรวจ พันตำรวจโทหญิง นภาพร เสือดี รศ.ดร.ทัศนีย์ นนทะสร
ผลของการฝึกใช้เทคนิคแผนผังความคิดที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
นายพลวัตร บรรดาศักดิ์ รศ.ดร.อารี พันธ์มณี
การวิเคราะห์พฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
นายญาณากร กมลาสนางกูร รศ.ดร.ทัศนีย์ นนทะสร
การพัฒนาความสามารถทางการคิดอเนกนัยโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้สมองเป็นฐานสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวพัชชาภรณ์ ยิดนรดิน รศ.ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
การรับรู้พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ของผู้บังคับบัญชาที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์การทหาร
สิบเอก พิทักษ์ อ่อนบึงพร้าว รศ.ดร.รัญจวน คำวชิรพิทักษ์
ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านเงินพลาสติกของผู้ใหญ่วัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
นางสาว รุจิรา เฉลิมสิริกุล รศ.ดร. อารี พันธ์มณี
การศึกษาพฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ดาบตำรวจ วรพล โววงค์ดี ศ.ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
ผลการเรียนการสอนแบบช่วยเสริมศักยภาพให้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง
พันโท สุชัย สุรพิชญ์พงศ์ รศ.ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการทำงานรูปแบบเครือข่ายของข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นางสาว อาจารี แสงชัน รศ.ดร. อารี พันธ์มณี