บทนิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2536

By admin_grad, 22/04/2010 4:20 pm
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการทำงานจากวิธีการคัดเลือก ของผู้สมัครเข้าทำงานในธนาคารพาณิชย์ นางสาวสุกัญญา   ปัญญาแหลม ดร.วันชัย อริยะพุทธิพงศ์
ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการใช้สื่อโฆษณา ทางไปรษณีย์ของห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวอัปสร   มินทราศักดิ์ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การติดตามผลและประเมินผลการจัดการศึกษาอบรมเพื่อเป็นบาทหลวง ในประเทศไทย นายวรวุฒิ   กิจสกุล ดร.วันชัย อริยะพุทธิพงศ์
ศักยภาพของการตลาดในการประกอบธุรกิจประเภทการตลาดทางโทรศัพท์ (กรณีศึกษา : เขตกรุงเทพมหานคร) นางสาวภิราภรณ์   ก้อนคำ รศ.สมจิตร ล้วนจำเริญ
ความต้องการใช้บัตรเครดิตในประเทศไทย นางสาวพจมาลย์   พึ่งน้อย ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ พรสุขสว่าง
ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเสียสละและความสำเร็จของงานของครูระดับ ประถมศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก นางสาวสุภาวดี   คำสำราญ ดร. วันชัย อริยะพุทธิพงศ์
อ.บุญจบ ลิ้มจำเริญ