บทนิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2537

By admin_grad, 22/04/2010 4:35 pm
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
การวางระบบการจัดการสินค้าคงคลัง ของบริษัท ออริเฟรม (ไทย) จำกัด เครื่องสำอางชุดครีมบำรุงผิวหน้า ครีมบำรุงผิวกาย และน้ำหอม นายรัตนชัย ไชยพัฒนะพฤกษ์ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ปัจจัยที่มีอิทธิต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย กรณีศึกษา : โครงการล้วนพฤกษา ริเวอร์ไซด์ นายพิชิต วงศ์หนองเตย อ.อัปสร มินทราศักดิ์
การศึกษาวิเคราะห์และแบ่งแยกปัญหาในการให้บริการลูกค้าหน้าเคาร์เตอร์ ของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย สาขาพระโขนง นายประฐากูร ตันติเจริญยศ อ.อัปสร มินทราศักดิ์