บทนิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2538

By admin_grad, 23/04/2010 9:03 am
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
การสำรวจเพื่อติดตามผลการวางระบบบัญชีของธุรกิจซื้อมาขายไป กรณีศึกษา : บริษัท มิซูอิ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด นางสาวศุภลักษณ์ อาจสาคร ดร.สุภาพร เชิงเอี่ยม
การศึกษาแนวทาง การปรับปรุงโครงสร้างตำแหน่งงานของ บริษัท ไทยฮีโน่อุตสาหกรรม จำกัด นายดุสิต เด่นประเสริฐ อ.บุญจบ ลิ้มจำเริญ
การเสริมสร้างความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การตลาด ฝ่ายนายหน้าค้าหลักทรัพย์ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน) สาขาสินธร นายวิเชียร สอนสันต์ อ.อมร ศาสตร์อมร
การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงาน และการจัดฐานข้อมูลในหน่วยงาน
LOGISTIC เพื่อการสนับสนุนการผลิต กรณีศึกษา : บริษัทธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด (โรงงานประกอบ)
นายอนุวัติ ซีค๊อต อ.อมร ศาสตร์อมร
การวางแผนการตลาดของหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ชนิดน้ำมัน กรณีศึกษา : บริษัท เทพารักษ์ หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด นายกมล กลิ่นรื่น อ.สมบูรณ์ พงศ์สัมฤทธิ์ผล
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม นายสุภชาติ ชัยณรงค์สิงห์ นายกมล กลิ่นรื่น
การศึกษาทัศนคติ พฤติกรรม และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เลือกใช้บริการ ร้าน 7 – ELEVEN นายสุเทพ ราชครุฑ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาภาวะอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปในปัจจุบันภายในประเทศ
และต่างประเทศ
นางสาววนิดา อุตรา รศ.สมจิตร ล้วนเจริญ
เทคนิคในการนำเสนอข้อมูลเพื่อความสำเร็จในการขอสินเชื่อ ธนาคารสหธนาคาร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ นางสาวกมลภัทร ดำวรรณ์ ผศ.รัตน์ สงวนพงธ์
การประเมินความพร้อมในการนำองค์การเข้าสู่ระบบคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ISO 9002 กรณีศึกษา : บริษัท ดาต้าแมท จำกัด (มหาชน)
นายสุรินทร์ มหิทธิกุล ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาแนวทางการเพิ่มพูนคุณภาพการบริการลูกค้าในผลิตภัณฑ์ เครื่องเสียง กรณีศึกษา : บริษัท เซ็นทรัล ออดิโอเชน จำกัด นายเกรียงไกร เวียสุวรรณ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์มือถือของพนักงาน ที่ทำงานอยู่ในย่านสีลม นายชัยพฤกษ์  เรืองเมธีกุล ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาปัญหาด้านการตลาดของรถกะบะที่ใช้เกียร์อัตโนมัติ กรณีศึกษา : รถกะบะอีซูซุ นายทรงศักดิ์ พินิตอาภากรณ์ รศ.สมจิตร ล้วนเจริญ
การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ สถานีบริการน้ำมันของผู้บริโภค นางสาวสุรัชนี พันธ์เมธากุล ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
แนวทางการสร้างความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรในการดำเนินธุรกิจเวชภัณฑ์ นางสาวอารียา หัตถสุวรรณ รศ.สมจิตร ล้วนเจริญ
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นายวิทยา ขันวิชัย อ.พรทิพย์ เก็งธรรม
การศึกษาพฤติกรรมที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ ซื้อ- ขาย หน่วยลงทุน กองทุนเปิดของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย นางสาวนิตยา เทพสุนทร ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษา การวิเคราะห์และประเมินระบบการสรรหาบุคลากร กรณี บริษัท เซพโก้ โฮลเซลล์ จำกัด นางสาวสุวาทินี สลีอ่อน อ.บุญจบ ลิ้มจำเริญ
การศึกษาพฤติกรรมนักลงทุนในห้องค้าหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์คาเธ่ย์ทรัสต์ จำกัด นางสาววิจารี ศิวพิทักษ์ อ.อมร ศาสตร์อมร
วางกลยุทธ์การตลาดในการบริหารโรงพยาบาลเอกชน (กรณีศึกษา : โรงพยาบาลปิยะมินทร์) นางสาวดวงหทัย สานุกูล คุณธนภูมิ สินทรัพย์เพิ่มพูน
การสรรหาบุคลากร ในธุรกิจประกันภัย ศึกษาเฉพาะกรณีแนวโน้ม การเปิดธุรกิจประกันภัยเสรี นายสิทธิชัย ฝรั่งทอง อ.บุญจบ ลิ้มจำเริญ
การวางแผนงานการตลาดนิคมอุตสาหกรรมหนองแค นายธนาวุธ บุญสอาด ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ปัญหาส่วนแบ่งทางการตลาดของ บริษัท คอมพิวเนท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ลดลง และแนวทางแก้ไข นางสาวจารุวรรณ บุญไพบูลย์ รศ.สมจิตร ล้วนจำเริญ
การติดตามผลการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยวัฒนธรรมองค์กร ของบริษัทในเครือมัทสุชิตะ (บริษัท เนชั่นแนลไทย จำกัด) นางสาววรรณริการ์ มาลานิยม อ.บุญจบ ลิ้มจำเริญ
ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการร้านค้าปลีก ประเภทสะดวกซื้อที่ใช้ระบบเฟรนไชส์ในกรุงเทพมหานคร นายสุพัฒน์ชัย จินตมากุล อ.สมบูรณ์ พงศ์สัมฤทธิ์ผล