บทนิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2539

By admin_grad, 23/04/2010 10:23 am
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเตาเผาขยะและกากของเสีย
เพื่อลดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม
นายอมร หมีรักษา ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนตั้งศูนย์บริการซ่อมคอมพิวเตอร์
ตามหลัก SWOT
นายสมนึก  เหลืองอัครวงศ์ อ.อธิปรัฐ กาญจนสุวรรณ
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการพิจารณาการให้สินเชื่อ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาบางเมฆขาว นายบุญชัย เชื้อชาติชุติมา ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาการจัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร บริษัท ยูนิแฟ้ปอิควิปเมนท์ จำกัด นายสมชาย นามศักดิ์สวัสดิ์ อ.อมร ศาสตร์อมร
ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อบริการของโรงพยาบาลเดชา นางสาวอรวรรณ   เดชขจรยุทธ์ อ.อธิปรัฐ กาญจนสุวรรณ
การศึกษากลยุทธ์การตลาดเพื่อความอยู่รอดของบ้านจัดสรรประเภท บ้านเดี่ยวภายใต้สถานการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เสื่อมถอย นางรังสิมา ทิพย์ทินกร ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อฟิล์มสีของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร นางสาวพรพิศ  อรวงศ์ไพศาล อ.อธิปรัฐ กาญจนสุวรรณ
การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้ป่วยใน กรณีศึกษา โรงพยาบาลกรุงเทพ นายสุเทพ เงินสมบัติ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องสำอางระบบขายตรง นางขวัญใจ   จงบุญนะธรรม อ.อัปสร มินทราศักดิ์
การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก รับประทานผลไม้กระป๋อง นายสมคิด   อาบสุวรรณ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษาปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย์ในกลุ่ม ธนาคารพาณิชย์ กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นายกิจธิพัฒน์   ทัศวิล ดร.สุภาพร เชิงเอี่ยม
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารสินเชื่อเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Margin Loan) นายพรชัย   ตรีคันธา ดร.สุภาพร เชิงเอี่ยม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการของ มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย นางสาววิภาดา วิวัฒนาภา ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาความต้องการข้อมูลและคำแนะนำเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ ของนักลงทุนรายใหม่ นายสมพล โพธิน ดร.สุภาพร เชิงเอี่ยม
การศึกษาพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตภายในประเทศ กรณีศึกษา พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ นายปรีชา กรินชัย รศ.สมจิตร ล้วนจำเริญ
การศึกษาต้นทุนอุตสาหกรรมแก้วจากผลกระทบของค่าเงินบาทลอยตัว กรณีศึกษา บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) นายสมศักดิ์ บำรุงวัด ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบสายงานการผลิต กรณีศึกษา บริษัท ซัมมิทอีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด นายโยธิน เซี่ยงฉิน ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการลงทุนของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง กรณีศึกษา การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช นายปิยวัฒน์ นาคแก้ว ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
พฤติกรรมของวัยรุ่นที่มีต่อการบริการโทรสั่งพิซซ่าส่งถึงที่ กรณีศึกษา กลุ่มตัวอย่างนักศึกษา ปวส. โรงเรียนเกษมโปลีเทคนิค นายปรีชา ปั้นธุระ อ.สมบูรณ์ พงศ์สัมฤทธิ์ผล
การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ เครื่องจำหน่ายน้ำอัดลมอัตโนมัติ นายสมชาย ดิลกศรี อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การศึกษารูปแบบและคุณลักษณะของกระบวนการคัดเลือกบุคลากร ที่พึงประสงค์ในทัศนคติของผู้บริหารสถาบันการศึกษาเอกชน นางสาวประภัสสร สุรินทร ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้โทรศัพท์ที่มีต่อการใช้สมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง นางสาวชมภู วิวัฒน์วิกัย ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการร้าน คอนวีเนียนสโตร์ในสถานีบริการน้ำมันในเขตกรุงเทพมหานคร นายศรัณย์ บุญญภพ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่มีต่อเครื่องสำอางระงับกลิ่นกาย นายภูษิต เจริญสุข ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
พฤติกรรมการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นายพลาญ จันทรจตุภัทร ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการล้างรถยนต์ บริเวณถนนศรีนครินทร์ นายประสาน พ้นภัยพาล ดร.สุภาพร  เชิงเอี่ยม
การศึกษาทัศนคติพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ นมผงตรามิชชั่น : กรณีศึกษาโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย นายทรงฤทธิ์ เดชวิญญา อ.สมบูรณ์ พงษ์สัมฤทธิ์ผล
ศึกษาความต้องการในการฝึกอบรมขององค์กร (กรณีศึกษา : ศึกษาจากกลุ่มองค์กรที่เคยเข้าอบรมสัมมนากับสถาบัน พัฒนาตนเองและนักบริหาร) นายอภิชา วิทยาธนสิน ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษารูปแบบการพัฒนาบุคลากรประจำการของมหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต ( กรณีศึกษา : คณะบริหารธุรกิจ) นายมงคล ภูมิภูเขียว ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผู้ป่วยนอก กรณีศึกษา : โรงพยาบาลกรุงเทพ นายสรรเพชร  นิลรัตน์ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจร้านขายของชำในย่าน ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง นางสาววิวรรณ มุกดาประกร รศ.สมจิตร ล้วนจำเริญ
วิธีการรับรู้รายได้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลต่อการประหยัดภาษี นางสาวจุฬารัตน์ วังชัยสุนทร ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจบริการเช่าไม้ประดับ ตกแต่งสำนักงาน นางสาวประภาภรณ์ ภูพิพัฒน์ผล ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของธุรกิจที่อยู่อาศัยประเภท เซอร์วิสร์อพาร์ตเมนต์ นายสัมพันธ์ วิจิตรการโกศล อ.อธิปรัฐ กาญจนสุวรรณ
ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ในประเทศไทย นายณัฏฐธร พรหมเมศ ดร.สุภาพร เชิงเอี่ยม
การลดต้นทุนการผลิตโดยใช้กลยุทธ์ TPM กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติก พีวีซี นายบุญส่ง วงศ์เจริญถาวร ดร.วินิตย์ หาญสมุทร
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคของครอบครัวทหารเรือในการใช้สวัสดิการ ของกรมสวัสดิการทหารเรือ ร.อ.คมน์ ชัยนาม ร.น. ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบ ISO 9002 กรณีศึกษา โรงพยาบาลศิครินทร์ นางสาววิไลลักษณ์ ดวงแข ดร.วินิตย์  หาญสมุทร
การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคประเภทสินค้า เครื่องประดับโดยวิธีไดเร็กเมล์ (Direct Mail) นางสาวจุนจิรา เทพอยู่ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการตรวจรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลไทยนครินทร์ นางเรณู นาคะนิธิ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การวัดความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์สี บริษัทสีไทยสยามเพ้นท์ นายพีรยศ ชอนตะวัน อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการจัดทำธุรกิจรักษาความปลอดภัย นายสมชาย พิพัฒน์กิตติพร ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ ระบบโทรศัพท์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา นายศิริชัย ลาภพณิชพูลผล อ.อมร ศาสตร์อมร
การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภค ในการใช้บริการ ล้างรถด้วยเครื่องล้างรถอัตโนมัติในสถานีบริการน้ำมัน นางสาวประภา แสงทักษิณ อ.สมบูรณ์ พงศ์สัมฤทธิ์ผล