บทนิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2540

By admin_grad, 23/04/2010 1:21 pm
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
ศึกษากลยุทธ์การขนส่งโดยใช้ทฤษฎีลูกโซ่คุณค่า (Value Chain Model) นางสาวธิดารัตน์   ชาครานนท์ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของนักศึกษาชายมหาวิทยาลัยเกษม บัณฑิต นายสุวิทย์ สุขในมณี รศ.สมจิตร ล้วนจำเริญ
การศึกษาหารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ พึงประสงค์ กรณีศึกษาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)สำนักงานใหญ่ นางสาวมณฑาพรรณ วิชญกุล ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจฝากเงินกับบริษัทเงินทุน นายอัมพร ทรงณัฐศิริ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การจัดวางกลยุทธ์ทางการตลาดในการบริหารโรงพยาบาลเอกชนใน ส่วนภูมิภาค นางสาวนิภา ศรีวณิชชากร อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของอาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลภายในศูนย์กลางราชมงคล นางสุพรรณี อินทร์แก้ว ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การประเมินผลใช้มาตรฐาน ISO 9002 ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรอง ตามความคิดเห็นของผู้บริหารกรณีศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมตัวอย่างในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ได้รับรอง มาตรฐาน ISO 9002 นายสมชาย  ศรีดอนจันทร์ อ.อมร   ศาสตร์อมร
ปัญหาการนำระบบ Kanban มาใช้ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์กรณีศึกษา บริษัท โตโยต้า ออโต้ บอดี้ ประเทศไทย จำกัด นายเอกรัตน์ ธารสิริสกุล ผศ.ดร.อรรณพ  ตันละมัย
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค สำหรับธุรกิจซัก-อบ-รีดบริเวณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง นางสาวขวัญตา เกษประดิษฐ์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการบริหารลูกหนี้ของธุรกิจอาคารชุด ประเภทให้เช่า นางสาวพรพรรณ เลิศศรีกิตติวัฒน์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการรับบริการทั่วไป ของธนาคารศรีนครสาขาย่อยถนนเทพารักษ์ (หนามแดง) นางสาวสุปรียา รัตโรจน์ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การวางแผนการบริหารสินค้าคงเหลือในธุรกิจฮาร์ดแวร์ นางสาวพัชรินทร์ วานิชวัตถากร ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาการใช้ Dupont Analysis เพื่อวิเคราะห์การลงทุน ในหลักทรัพย์กรณีศึกษา อุตสาหกรรมบันเทิงและสันทนาการ นางสาวนิภาวรรณ รพีอาภากุล อ.พรชัย ตรีคันธา
การศึกษาการใช้ PERT/COST ในการวางแผน ตรวจสอบ และควบคุมโครงการ นายวิศิษฎ์ รุ้งโรจน์ ผศ.ดร.อรรณพ   ตันละมัย
ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ตอบสนองต่อสินค้า สมนาคุณในการใช้สถานีบริการน้ำมัน นายสมาน พิงภูงา อ.อมร ศาสตร์อมร
การศึกษากลยุทธ์ทางการเงินในการจัดการก่อสร้างของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) โครงการเพอร์เฟค เพลส รามคำแหง นายบุญศิริ ชานิกรประดิษฐ์ ดร.สุภาพร เชิงเอี่ยม
การศึกษาหารูปแบบและแนวทางการปรับปรุงการให้บริการหลังการ ขายซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษาของบริษัทไอรีส-ไอเฟค จำกัด นางสาวอรวรรณ หฤหรรษพงศ์ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การประเมินความพร้อมขององค์กรเพื่อเข้าสู่ระบบคุณภาพ QS 9000 นางพัฒนาวดี สุจริตวิริยะกุล ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาปัจจัยทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหุ้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2540 นางสาวกฤติกา วัฒนชัย อ.พรชัย ตรีคันธา
กลยุทธ์การตลาดของโรงเรียนเทคนิคศรีวัฒนาภายใต้สภาวะ เศรษฐกิจถดถอย นางสาวอำภา ศรีนันทวงศ์ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาหากลยุทธ์และรูปแบบการบริการในการดำเนินกิจการของ ศูนย์บริการรถยนต์อิสระ นายพรชัย ปัญจศรีรัตน์ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงระบบการผลิตเข้าสู่ระบบ MRP- II นางกมลวรรณ นามศักดิ์สวัสดิ์ ฮรัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาแนวทางการเพิ่มผลผลิตโดยวิธีการลดชั่วโมง Breakdownของเครื่องจักร กรณีศึกษา บริษัท ไทยเรดิเอเตอร์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นายลือชัย สายพรหม อ.อมร ศาสตร์อมร