บทนิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2541

By admin_grad, 23/04/2010 1:38 pm
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
การศึกษาวิเคราะห์การตัดสินใจลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารและ เครื่องดื่มกรณีศึกษา บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟร์เซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) นางสุนี วัสสะนานุกุล ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างฐานะทางการเงินและผลการ ดำเนินงานของ บริษัท กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม นายกลการ วัฒนาสุรกิตต์ อ.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการให้บริการของศูนย์บริการรถ ยนต์ BMW กรณีศึกษา บริษัท นิวตันเซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด นายสุนทร สุวนาคกุล อ.มงคล จงบุญนะธรรม
การประเมินผลองค์กรธุรกิจช่วงการทดลองเข้าสู่ระบบ ISO 9002กรณีศึกษา บริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด นางสาวปัทมา วงศ์โสภณศิริ อ.พรชัย ตรีคันธา
ความพึงพอใจต่อการให้บริการโทรศัพท์สาธารณะขององค์การ โทรศัพท์แห่งประเทศไทย นายวีระศักดิ์ ศักดิ์ภู่อร่าม ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษาหารูปแบบการจัดองค์กรที่เหมาะสมต่อระบบราคาแกตต์ ของสำนักงานศุลกากรนำเข้าท่าเรือ นางเพ็ญจันทร์ วิชัยณรงค์ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาหาแนวทางการจัดกิจกรรมการประกอบวิชาชีพอิสระสำหรับ นักเรียนมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร นางวรฉาย ศรีสุนาครัว อ.มงคล จงบุญนะธรรม
การศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานทางการเงินที่มีอิทธิพลต่อราคา หลักทรัพย์ในกลุ่มพาณิชย์ นายประวิทย์ เอกอรัญพงศ์ อ.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
การศึกษาแนวทางในการดำเนินการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่องานบริการและด้านทะเบียนในสถานศึกษา นางสาวจงจินต์ พินภูจิต ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง เพื่อส่งออกในตลาดสหภาพยุโรป กรณีศึกษา บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่นโปรดักส์จำกัด (มหาชน) นางสาวอังศนา บุญลาภรัตน์ อ.ชนิกานต์  พนมอุปถัมภ์
การศึกษามาตรการด้านการจัดการความปลอดภัยในการทำงานของ อุตสาหกรรมประกอบรถบัส นายชัยวัฒน์ ลิขิตชล ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ศึกษาหาข้อบกพร่องของระบบงานการรับส่งคำสั่งซื้อขายหลัก ทรัพย์ ระหว่างนักลงทุน กับบริษัทสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์ : กรณีศึกษาบริษัท หลักทรัพย์ นิธิภัทร จำกัด นายวีระศักดิ์ เนื่องจากฉิม อ.ชัยศักดิ์ จิตต์เจริญ
การศึกษาความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของ พยาบาลวิชาชีพ กรณีศึกษา : โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นางสาวพรทิพย์ ลิขิตชล ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษารูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การที่เหมาะสมสำหรับการ ดำเนินธุรกิจขนาดย่อม : กรณีศึกษา บริษัท คอมมิวนิเคชั่นมีเดีย จำกัด นางสิริลักษณ์ ศรีใส ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษารูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานกรณีศึกษา : บริษัท ซีเอสอาร์ อินซูเลชั่น(ประเทศไทย) จำกัด นายอภินันท์ ศรีวัชรวงศ์ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การประเมินความพร้อมขององค์กรเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานการ จัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 กรณีศึกษา :โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซี นางสาวรจนา รัตนศิริ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาด้านการจัดเตรียมเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ เข้าสู่ระบบ มาตรฐาน ISO 9002 กรณีศึกษา : บริษัท สแกนเวลล์ เฟรท เอ็กซ์เปรส(ประเทศไทย) จำกัด นางสาวสุวรรณา ตั้งไพบูลย์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การประมาณราคากลางของงานติดตั้งระบบสายส่งสำหรับการว่าจ้าง ผู้รับเหมาภายนอกกรณีศึกษา : ฝ่ายก่อสร้างงานไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง นายประชา สัณหจริยา อ.พรชัย ตรีคันธา
การติดตามผลและการประเมินผลการฝึกอบรมด้านเทคนิคการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตามความคิดเห็นของพนักงานในระดับปฏิบัติการกรณีศึกษา บริษัท Matsushita Electric Works (Ayuthaya) Ltd. นายพิเชษฐ์ ศรีสาริสถ์ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
แนวทางการพัฒนาตลาดเครื่องแกงชนิดผง นายกิตติ และมัด อ.ลำดวน ภวัครานนท์
การศึกษาภาษาท่าทางเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับงานด้านขาย นายธีรพล เลาหภัทร ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของธุรกิจบริการให้เช่าไม้ ประดับ นายวรเกียรติ เกียรติทวีอนันต์ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การศึกษาความต้องการทางการตลาดบริการสอนคอมพิวเตอรระบบเฟรน ไชส์ นางสาวจุฑามาศ  โสอินทร์ อ.ชัยศักดิ์ จิตต์เจริญ
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อรถยนต์มือสองในลักษณะ เงินผ่อน นายมานิต ชวศุภกุล ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารก่อนและหลังการร่วมทุน หรือการควบรวมกิจการของบริษัทหลักทรัพย์ นายสมบัติ เทพนุภา อ.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
การศึกษาหาคุณลักษณะของผู้นำที่พึงประสงค์ตามความคาดหวัง ของพนักงานบริษัท ไวเอท-เอเยิร์สท (ประเทศไทย) จำกัด นางสาวอโนชา สกุลทรัพย์วัฒนา อ.พรชัย ตรีคันธา
การศึกษารูปแบบการให้บริการและการรับบริการที่นักศึกษาพึง ประสงค์กรณีศึกษา Stamford International College นางสาวจารุวรรณ กรองสุวรรณ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
แนวทางในการพัฒนาผู้บริหารระดับต้นตามทัศนผู้บริหารฯบริษัท วอลโว่ ทรัค แอนด์ บัส (ประเทศไทย) จำกัด นายสุทธิศักดิ์ จรัญศิริไพศาล อ.ลำดวน ภวัครานนท์
การศึกษารูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดของสินค้าไอที นางสาวนัฐธิกร คำหว่าง ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดในการจัดตั้งร้านค้า อุปกรณ์ไฟฟ้าในซอยวัดกำแพง จังหวัดนนทบุรี นายพิชิต หอมจันทร์เดิม อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การศึกษาผลกระทบ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541กรณีศึกษา บริษัท ยูโรเซีย 1993 (ไทยแลนด์) จำกัด นางสาวสุดาวรรณ สมใจ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษาแนวทางการสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพต่อการ บริการหลังการขายรถยนต์ BMW กรณีศึกษา บริษัท นิวตันเซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด นางสาวศิริภรณ์ นาสุขสม อ.มงคล จงบุญนะธรรม
การศึกษาแนวทางการตลาดของอุตสาหกรรมน้ำผลไม้ขนาดเล็ก นายประชา เต็งศิริวัฒนา อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ กระดาษชำระชนิดม้วน นายนิธิวัฒน์  เอกวรรณ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษาแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาการเรียนการ สอนในการเปิดหลักสูตรนานาชาติ นางสาวจันทนา ชัยจรีนนท์ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การประเมินผลโครงการพัฒนาธุรกิจขนาดย่อมกรณีศึกษา โครงการพัฒนาธุรกิจขนาดย่อม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด นางสาววันเพ็ญ ศรีบัณฑิตย์ อ.ลำดวน ภวัครานนท์
การศึกษาปัจจัยจูงใจเลือกสถานศึกษาเพื่อศึกษาต่อสาย อาชีวศึกษาเอกชนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนเกษมโปลีเทคนิค นายวีรวัฒน์ พุ่มพยอม อ.มงคล จงบุญนะธรรม
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของการลงทุนในกลุ่มธนาคารพานิชย์ พันตำรวจตรีวาชรัตน์ มูลวงษ์ อ.พรชัย ตรีคันธา
การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานของ บริษัท เทเลคอม เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ในเขตปฏิบัติการ ปู่เจ้าสมิงพราย 1 นายวชิรากรณ์ ศศิธรวราพรรณ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษากลยุทธ์การจูงใจลูกค้าผู้ซื้อบ้านในโครงการหมู่ บ้านเพชรงามแพรกษา นางสาวนฤมล ยั่งยืน อ.มงคล จงบุญนะธรรม
การควบคุมการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพในภาวะ เศรษฐกิจตกต่ำ นางสาวสุดารัตน์ ใบม่วง ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อที่อยู่ อาศัยประเภททาวน์เฮาส์ นางสาวพรพิมล สู้ณรงค์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การวางกลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจผู้ค้าส่งสินค้าอุปโภค บริโภคที่มีการบริหารแบบครอบครัว นางสาววรรณา ทิพยทยารัตน์ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นทางการเงินของบริษัทเงินทุนหลัก ทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางสาวดารณี ปิ่นทวีเกียรติ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษาสาเหตุและสภาพทางการเงินของธุรกิจที่มีระดับความ เสี่ยงต่อการล้มละลาย นางสาวดนยา ไตรทิพย์เจริญชัย อ.พรชัย ตรีคันธา
การวิเคราะห์หารูปแบบทางเทคนิค (Technical Analysis)เพื่อการพยากรณ์ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ นางสาวพัชรนันท์ พัฑฒนสุนทร ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษาโครงสร้างเงินทุน ของบริษัท เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์(มหาชน) และบริษัท เดลต้าอีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นางสาวอรนุช ราชุรัชต ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อการ ดำเนินธุรกิจของลูกค้าที่ใช้บริการด้านสินเชื่อ นายบุญชัย วัฒนเรืองชัย อ.พรชัย ตรีคันธา
การศึกษาทัศนคติของพนักงานที่มีต่อมาตรการการลดค่าใช้จ่าย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน บริษัท สยามคอนสตรัคชั่น จำกัด นางสาวชุติมณฑน์ พานทอง ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาผลกระทบของกฎหมายประกันสังคมต่อการจ้างงานภาคเอกชน ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย นางสาวฐิตินาฎ จริตซื่อ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาหาความพึงพอใจในด้านการบริการหลังการขายของ ผลิตภัณฑ์สีผง บริษัท ที โอ เอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามทัศนคติของลูกค้า นางสาวดวงดาว จารุสุวรรณภูมิ์ อ.มงคล จงบุญนะธรรม
การศึกษาหาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารเพื่อทำการ สรรหาและคัดเลือกบุคลากรระดับผู้บริหารขั้นต้น นางสาวชื่นจิต กาญจนหฤทัย ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาหาความต้องการในการฝึกอบรมในสถานประกอบการ อุตสาหกรรมทางด้านงานเชื่อม นางสาววันเพ็ญ ชูชื่น อ.อมร ศาสตร์อมร
การศึกษาการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการของ ศูนย์ธุรกิจปากน้ำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นางสาวศุภวรรณ โสภณวสุ อ.พรชัย ตรีคันธา
การบริหารการจัดเก็บให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นายเกรียงศักดิ์ รักวงศ์สกุล ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ภายหลังจากการ Reengineering แล้ว กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากน้ำ นายสุวิมล สังข์เครือ อ.มงคล จงบุญนะธรรม
การประเมินประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยี Intranet ในการบริหารองค์การ กรณีศึกษา บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด นายผดุงพล เกียรติพันธุ์สดใส ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาแนวทางการวางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์รถฟอร์กลิฟท์ไฟฟ้า ในประเทศไทย กรณีศึกษา บริษัท นิชิยู เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด นางสาวกนกแก้ว กิจไกรกุล อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การศึกษาปัญหาทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จากการเกษตรแผน ใหม่Hydroponics นางบุษบงค์ บุรณศิริ อ.มงคล จงบุญนะธรรม
การประเมินและติดตามผลกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ ดูแลรักษารองเท้า นางสาวปานจิตต์ โพธิ์อ่อน อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
ปัญหาและอุปสรรคด้านการตลาดเพื่อการส่งออกชิ้นส่วนเครื่อง ปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น นางสาวเกศินี อุบลวัตร์ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การศึกษาปัญหาการให้บริการของสถานที่ท่องเที่ยวประเภท ธุรกิจบันเทิงตามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กรณีศึกษา : แหล่งสถานบันเทิงพัฒน์พงศ์ นายสุรสีห์ ภูริโสภณ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาหากลยุทธ์ในการดำเนินการธุรกิจอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ แช่เยือกแข็ง นายชิดชนก สุวรรณเสถียร อ.มงคล จงบุญนะธรรม
การศึกษาทัศนคติในเชิงคุณภาพและประสิทธิผลของผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนักที่ได้จากธรรมชาติ นายสุเทพ ภูมณีรัตนกุล อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ นางสาววรพร นาคสมบูรณ์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ทดแทน เครื่องจักรเดิม นางสาวนันทิดา ศรีธัญญะโชติ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการประเมินมูลค่าที่แท้จริง ของหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ นางสาวรสสุนีย์ ยังกมลโสภา อ.พรชัย ตรีคันธา
การศึกษาการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน กรณีศึกษา:บริษัทในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ นางสาวสมจิตต์ หรั่งเจริญ อ.พรชัย ตรีคันธา
แนวทางในการปรับปรุงรูปแบบการจัดการลูกหนี้ของลูกค้าที่ทำ ประกันภัยในภาวะการณ์เศรษฐกิจถดถอย นางสาวดวงสมร นิยมวงศ์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การวิเคราะห์หาค่าดัชนีชี้วัดความเสี่ยงจากการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ Z-Score Model นางสาวอุมาพร แผ่วรคุณ ผศ.รัตน์ สงวนพ