บทนิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2542

By admin_grad, 23/04/2010 1:47 pm
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
แนวทางในการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนช่องทางการให้บริการผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ กรณีศึกษา : บริษัท ซัม ซิสเต็มส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด นางสาวสวรรยา เอื้ออรัญวัฒน์ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนที่โรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยการ นายเทพ เหมือนฟู อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติและรูปแบบการดำเนินงานของพนักงานขายเครื่องสำอางในระบบขายตรง นางสาวสุชาดา สุขแซม อ.อธิปรัฐ กาญจนสุวรรณ
กรณีศึกษาการบริหารกลยุทธ์ของธุรกิจรถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร ร้อยตำรวจเอกทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการวางแผนการประกอบแบตเตอรี่รถยนต์กรณีศึกษา : บริษัท สยามยีเอช แบตเตอรี่ จำกัด นายสุชาติ พลอยประทับจิต อ.ลำดวน ภวัครานนท์
การประเมินกลยุทธ์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวดลญาณ์ คุ้มสมบัติ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาพฤติกรรมการรับสื่อของกลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้ในการกำหนดแนวทางการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในช่วงปี 2544 – 2546 นายกฤษฎา สุจินโน ผศ.ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ
การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายของธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายอุ่น กิตติบัลลังก์กุล ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การเลือกซื้ออาหารพร้อมปรุงของผู้บริโภคในย่านศรีนครินทร์ นางสาววริยา ชีวชื่น อ.อธิปรัฐ กาญจนสุวรรณ
การศึกษาความต้องการในการใช้บริการผ่านระบบ E-Commerceของธนาคารพาณิชย์ นางสาวกมลทิพย์  เหมือนสุวรรณ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาแผนการตลาดของ บริษัท เอวอน คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในระบบขายตรงในประเทศไทย นางจริยาภรณ์ ทับทิมโกศล ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การวิเคราะห์การลงทุนในหุ้นกู้ นางสาวอภิชา ธนดิตถ์ภัทรกุล อ.พรชัย ตรีคันธา
การวิเคราะห์ช่องทางการจัดจำหน่ายเสื้อผ้าเด็กสำเร็จรูปเพื่อการส่งออกโดยผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นางสาวปนิธี นพวงศ์ ณ อยุธยา ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมซิลเวอร์แซนด์ นางสาวปิยะนุช กลิ่นจันทร์ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
ปัจจัยบางประการที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าของธุรกิจค้าปลีก : กรณีศึกษาบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด นางสาวจันทิรา ศรีเดชภูมิชัย อ.ลำดวน ภวัครานนท์
การตัดสินใจซื้อเครื่องพิมพ์ ออฟเซต 4 สี : กรณีศึกษา บริษัท เหรียญทองวิทยา จำกัด นายเอก บุญกิตติเจริญ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การติดตามและประเมินผลโครงการเลมอนฟาร์ม นางสาวพัชรพร แตรผ่องแผ้ว อ.ลำดวน ภวัครานนท์
การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน นายไทยวัฒน์ ไกยวงค์ อ.พรชัย ตรีคันธา
การศึกษากลยุทธ์และรูปแบบการจัดการด้านสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ในยุคเศรษฐกิจฟื้นตัว นางสาวอินทิรา เลขอาวุธ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษากลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมส่งออกเสื้อผ้าเด็กสำเร็จรูป นางสาวจินตนา จุมพลเดชาพันธ์ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย นายธวัชชัย บัวผัน อ.ดำรงค์ รังสรรค์
ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ (ตำแหน่งแม่บ้าน)ในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นางสาวพนิดา สังข์เงิน อ.อธิปรัฐ กาญจนสุวรรณ
ปัจจัยบางประการที่มีผลกระทบต่อการจัดการด้านการวางแผนการผลิตในโรงงานผลิตนม นางฉันทนา เตชะวณิชย์ อ.จำนงค์ เวนุอาธร
การประเมินผลแนวทางการตลาดซอสผัดคนอร์ นางสาวอรุณี เหล่าอวยพร อ.นิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การวิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมการตลาดของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนในระบบขายตรง นางประไพรัตน์ ทองทูลทรัพย์ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจสื่อสารโดยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน นายยงยุทธ อธิชนากร ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษาผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนทำธุรกิจ Polyclinic นายมารุต เที่ยงเกตุ อ.พรชัย ตรีคันธา
การศึกษารูปแบบของการจัดการงานระบบคลังสินค้าสำหรับคลังหนังสือที่เหมาะสม กรณีศึกษา บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด นายนิพนธ์ อรัญฤทธิ์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษาวางกลยุทธ์ทางการตลาดเหล็กรีดเย็น กรณีศึกษา บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) นางสาวนุชจรินทร์พร ภู่สิน อ.พรชัย ตรีคันธา
การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวศิวพร สิงห์สุข อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การศึกษาแนวโน้มการขยายตลาดแป้งมันสำปะหลังแปรรูปในอาหารกึ่งสำเร็จรูป และอาหารคบเคี้ยว นายประพัฒน์ สุพนธนา อ.จำนงค์ เวนุอาธร
การศึกษาการส่งเสริมการขายเพื่อรองรับการประกาศใช้พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยใหม่ กรณีศึกษา บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นางสุดารัตน์ ถนัดทาง ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษารูปแบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับสภาแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันของบริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด นายพาน เปลี่ยนภู่ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษาการใช้ภาวะผู้นำเพื่อสนองปัญหาด้านความต้องการของเกาะเสม็ด นางสาวราตรี ขนอม ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาทัศนคติและปัจจัยที่มีต่อการบริโภคเค้ก นางสาววรรณนภา โฆษิตวัฒนาพานิชย์ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
รูปแบบและแนวทางพัฒนาผู้บริหารระดับต้น กรณีศึกษาบริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จำกัด นายธราดล วัฒนวาณิชย์ อ.ลำดวน ภวัครานนท์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มการใช้บัตรเครดิต นายธีระนนท์ อนันทวุฒิกานนท์ อ.พรชัย ตรีคันธา
แนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์การในปี 2000 กรณีศึกษา บริษัทอินช์เคป เอ็นอาร์จี (ประเทศไทย) จำกัด นายสุชาติ แม้นโชติ อ.ลำดวน ภวัครานนท์
การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ นางสาวสุนิสา ธรรมสุวรรณ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์

การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพการบริหารการเงินของธนาคารพาณิชย์ระหว่างธนาคารที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นชาวไทยกับธนาคารที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นชาวต่างชาติ

นางสาวนิศา เชียรเตชากุล ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยบางประการที่ส่งผลสู่ความสำเร็จในอาชีพตัวแทนขายประกันชีวิต นางนภาภรณ์  ศันสนะพงษ์ปรีชา ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษาหาช่องทางการจัดจำหน่ายดอกไม้ทาง E-Commerce นางสาวมณฑิรา บุญพงษ์มณี ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจคอมพิวเตอร์พีซีในประเทศไทยในสภาวะที่มีการแข่งขันสูงสำหรับปี 2000 นางสาวเอมอร ทัศณรงค์ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของหัวหน้างานบริษัท สตรองแพ็ค (มหาชน) จำกัด นางสาวอรวรรณ เดชกล้าหาญ อ.ลำดวน ภวัครานนท์
รูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพในภาวะเศรษฐกิจถดถอย กรณีศึกษา บริษัท Prel Thailand นางสาวชุรีพร ฮาดดา ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจูงใจลูกค้า ในการใช้บริการฝากเงินออมปลอดภาษี นางสาวนงค์นุช ผาหอม อ.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
การศึกษารูปแบบกลยุทธ์ในการให้บริการของบริษัท เดคคอร์มาร์ จำกัด นางสาวพนอนิจ  ไอศวรรย์ศาลี อ.พรชัย ตรีคันธา