บทนิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2543

By admin_grad, 23/04/2010 1:50 pm
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
การศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับงานบริการของสำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นางสาวพนารัตน์ ยอดอินทร์ อ.ลำดวน ภวัครานนท์
การวิเคราะห์ความล้มเหลวของธุรกิจโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน กรณีศึกษา : บริษัทโรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) นางสาวสุภรณ์ ศีลธรรมพิทักษ์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อบุคคล นางสาวสมถวิล สุขป้อม อ.พรชัย ตรีคันธา
การศึกษาปัจจัยในการจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ นายวิริยะ เรืองเบญจสกุล อ.ดำรงค์ รังสรรค์
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคกับร้านค้าปลีก ขนาดย่อย นายสมหวัง จึงอำนวยชัย อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
คุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการที่พึงประสงค์ ตามทัศนคติของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นางสาวผ่องศรี พรหมรักษา รศ.บัญญัติ จุลนาพันธุ์
การศึกษาโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร นายลิขิต อุไรรางกูล อ.พรชัย ตรีคันธา
การศึกษาหาแนวทางในการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ นางสาวปาริฉัตร ไตรคุ้มพันธุ์ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการบริการชำระเงินขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย นายดำรงเกียรติ สุขคำ อ.ลำดวน ภวัครานนท์
กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจจำหน่ายแผ่นพลาสติก กรณีศึกษา : อมรศิลป์พลาสติก นายสรชัย ลลิตสาธิต อ.ดำรงค์ รังสรรค์
การศึกษารูปแบบการให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์อินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา : ศูนย์ FAST NET นางสาวจิราภา ละเลิศ อ.ปราณี นทีธร
การใช้เครื่องมือทางการเงินในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนกรณีศึกษา : บริษัท อิมเมจิน จำกัด นางสาวอุมาพันธ์ พิริยะประทานคุณ อ.กิตติพันธ์  คงสวัสดิ์เกียรติ
การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก : กรณีศึกษา บริษัท เค.เอ.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นายดำรงศักดิ์ สำลีรัตน์ รศ.สุธรรม พงศ์สำราญ
แนวทางในการธำรงรักษาบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์กรณีศึกษา : บริษัท มินีแบ (ประเทศไทย) จังหวัดลพบุรี นางสาวปิยะฉัตร ทัศน์แก้ว รศ.สุธรรม พงศ์สำราญ
การวางแผนการบริหารสินค้าคงเหลือของธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป นายวิญากร รินรส ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
มูลเหตุจูงใจในการตัดสินใจลงทุนผ่านกองทุนรวม ภายใต้การจัดการของบลจ. กสิกรไทย นางสาวนลินทิพย์ จารุเวทตระกูล อ.พรชัย ตรีคันธา
การตัดสินใจลงทุนผ่านกองทุนรวมตราสารหนี้ นางสาวศิวัตรา อำนวยพาณิชย์ อ.พรชัย ตรีคันธา
การวางระบบการจัดการสินค้าคงเหลือของบริษัท ซุปเปอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป (1997) จำกัด นางสาวกัณฑวรรณ ชัยจันทร์ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การปรับปรุงกระบวนการบริหารงานก่อสร้าง สำหรับโครงการขนาดเล็กกรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศสุริย นางสาวอัจฉราภรณ์ โยเหลา ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การสร้างแรงจูงใจการบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นายอมรชัย โกมลโรจน์ รศ.สุธรรม พงศ์สำราญ
การแก้ปัญหาในสายการผลิตยางรถจักรยาน นายอนิรุทธ์ ชนะภัย ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของวิศวกรประจำหน่วยงานก่อสร้างในสภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ถดถอย นายพรชัย เจริญทรัพย์ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาแนวทางการเพิ่มผลิตภาพของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมขวดแก้วโดยวิธีการสร้างแรงจูงใจ กรณีศึกษา : บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด นายนิเวช คราวจันทร์ทึก ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาปัจจัยที่ผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ในการใช้บริการร้านแว่นตา : กรณีศึกษา ร้านวิชั่นเฮ้าส์ นายชนินทร์ จิตรภิรมย์วงศ์ รศ.บัญญัติ จุลนาพันธุ์
การสร้าง Brand ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรณีศึกษา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นายสงกรานต์ แก่นเชิดชู รศ.บัญญัติ จุลนาพันธุ์
การศึกษาปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการผลิตฝากระป๋อง กรณีศึกษา บริษัทเดวี่ (ประเทศไทย) จำกัด นางสาวปวันรัตน์ สิงห์คำ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 นางสาวสุชา ศีลธรรมพิทักษ์ รศ.สุธรรม พงษ์สำราญ
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของบริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด นางสาวนฤมล สาระโภค ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ารเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท กรณีศึกษา : บริษัทในธุรกิจศูนย์บริการรถยนต์อีซูซุ นายอนิรุทธิ์ รุ่งรัตน์ อ.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
การศึกษาแผนทางการตลาดผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กกรณีศึกษา : ผ้าอ้อมสำหรับเด็กดรายเพอร์ส นายสุชาติ เตธนศาล อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การศึกษาเพื่อประเมินความพร้อมของบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นผู้นำยุคใหม่ กรณีศึกษา บริษัท อ่าวไทยคอนเดนเสท จำกัด นางสาวไอลดา รัตนวันทา อ.ลำดวน ภวัครานนท์
เจตคติในการให้บริการของพนักงานร้านสะดวกซื้อกรณีศึกษา : 7-Eleven นางสาวละไม สกุลวงศ์ธนา อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การวิเคราะห์การลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นางสาวปิยสิริ หุตะสิงห์ อ.พรชัย ตรีคันธา
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ของศูนย์กระจายหนังสือสถานีคลองเตย กรณีศึกษา : การให้บริการจัดส่งด้วยรถจักรยานยนต์ นายศตพรรษ มั่งคั่ง รศ. บัญญัติ จุลนาพันธุ์
การศึกษารูปแบบและแนวทางในการพิจารณาสินเชื่อและติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นายอนุรัตน์ วงษ์อ่อน ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจอพาร์ตเม้นท์ กรณีศึกษา บริษัท วัฒนาพาเลส จำกัด นางสุภาวินี ตินตมุสิก ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการประกันชีวิตกรณีศึกษา บริษัท อเมริกันอินเตอร์แอสชัวรันส์ จำกัด นางสาววราภรณ์ สุธรรมมาภรณ์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อการบริหาร และพัฒนาชุมชนเมือง กรณีศึกษา : ชุมชนซอยสองพระ นางสาวณัชชา อัศวจิต อ.ลำดวน ภวัครานนท์
การศึกษาเทคนิคการจัดทำงบประมาณเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ นางสาวอาจิน ราศรีชัย ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยบางประการทางพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารงานแผนกช่าง : กรณีศึกษา โรงแรม “Sol Twin Towers” นายอุทัย ไชยวงศ์วิลาน ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อจูงใจให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรณีศึกษา เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ป นางสาวอรวรรณ วัฒนจันทร์ อ.ดำรงค์ รังสรรค์
การศึกษาการส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคกรณีศึกษา : บริษัท ที่รัก สตูดิโอ จำกัด นางสาวศุภราภรณ์ นาคพงษ์ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การศึกษาหารูปแบบเชิงปริมาณในการจัดซื้อชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด นางสาวปัทมา ลำไย ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาหารูปแบบการจัดทำคู่มือการจัดหาบุคลากร นางกนกนาฎ  เลาหภัทร รศ. สุธรรม พงศ์สำราญ
เกณฑ์ในการพิจารณาบางประการที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตราสารหนี้ นายธำรง อรุณไพโรจน์กุล อ.พรชัย ตรีคันธา
ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการประมูลงานราชการของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง นายไกรฤกษ์ หวังทองธนา ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวจุไรรัตน์ ผไทรักษ์ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การรวมกิจการ : กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) และบริษัท ยูทีวี เคเบิ้ล เน็ตเวอร์ค จำกัด (มหาชน) นางสาววรรณา บุญพร้อม อ.พรชัย ตรีคันธา
แนวทางในการศึกษาอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานระดับปฎิบัติงานในสายการผลิต บริษัท เจอรัลด์ ไทย จำกัด นายบัณฑิต ทรัพย์สมาน ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจการขายโดยตรง กรณีศึกษาบริษัท เอวอน คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ว่าที่ ร.ต.นเรศ ล้วนไพรินทร์ อ.อธิปรัฐ กาญจนสุวรรณ
การศึกษาการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวกรณีศึกษา : รอบเกาะรัตนโกสินทร์ นางสาวเพ็ญสุดา พจนา อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การศึกษากลยุทธ์การตลาดสินค้าอุตสาหกรรมกรณีศึกษา : บริษัทเมย์วันนายส์ จำกัด นางสาววิลาวรรณ แกล้วกล้า อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การศึกษาความพึงพอใจในบริการการบำบัดยาเสพติดโดยวิธีธรรมชาติบำบัด กรณีศึกษา : โครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ จังหวัดชุมพร นางสาวอรอุมา เอี่ยมสะอาด อ.ลำดวน ภวัครานนท์
ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดเก็บหนี้ของธุรกิจตัวแทนขนส่งระหว่างประเทศ กรณีศึกษา : Air Tiger Express (Thailand) Co., Ltd . นายปฏิพล ดวงประทุม ผศ.อิงอร  ตั้นพันธ์
การใช้บริการเงินกู้สามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการทบวงมหาวิทยาลัย จำกัด: กรณีศึกษา ข้าราชการสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย นางสาวจตุพร เปี่ยมจิตรเมตตา อ.อธิปรัฐ กาญจนสุวรรณ
การศึกษาปัจจัยบางประการที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของส่วนเพิ่ม/ส่วนลด ของการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า นายอุดมเลิศ เลิศสำรวย ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษาความพึงพอใจในบริการการบำบัดยาเสพติดโดยวิธีธรรมชาติบำบัด กรณีศึกษา : โครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ จังหวัดชุมพร นางสาวอรอุมา เอี่ยมสะอาด อ.ลำดวน ภวัครานนท์
ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดเก็บหนี้ของธุรกิจตัวแทนขนส่งระหว่างประเทศ กรณีศึกษา : Air Tiger Express (Thailand) Co., Ltd . นายปฏิพล ดวงประทุม ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ใช้บริการเงินกู้สามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการทบวงมหาวิทยาลัย จำกัด: กรณีศึกษา ข้าราชการสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย นางสาวจตุพร เปี่ยมจิตรเมตตา อ.อธิปรัฐ กาญจนสุวรรณ
การศึกษาปัจจัยบางประการที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของส่วนเพิ่ม/ส่วนลด ของการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า นายอุดมเลิศ เลิศสำรวย ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์