บทนิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2544

By admin_grad, 23/04/2010 1:53 pm
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
โอกาสทางการตลาดของไวน์ที่ผลิตในประเทศไทย นายอัชฌา รัตนโอฬาร อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การศึกษาปัจจัยพื้นฐานเพื่อประเมินมูลค่าหุ้นทุนขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย นางสาวไพลิน  จันทร์คติ อ.มหาศาล อ้นเจริญ
ปัจจัยในการพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุนรวม นายนพพร แก่นหิรัญ อ.มหาศาล อ้นเจริญ
ศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อการส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงกำลัง : กรณีศึกษา เครื่องดื่ม Red Bull Extra นางสาวจรรยาพร  เกตุแก้ว อ.ลำดวน ภวัครานนท์
การศึกษาหาความเป็นไปได้ในการนำแผนการตลาดแบบCRM มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจการขายและการบริการ กรณีศึกษา : บริษัทโตโยต้า 1 สาขา 2 นางสาวจิรพร พวงบุบผา อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การศึกษาปรับปรุงกระบวนการผลิตสำหรับธุรกิจรองเท้าขนาดเล็กกรณีศึกษาร้านรองเท้า (A) นางสาวสมจิตร ธีรโรจน์ดำเกิง ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาช่องทางการจำหน่ายของธุรกิจผลิตรองเท้าขนาดเล็กกรณีศึกษาร้านรองเท้า (A) นางสาวสิธรา ธีรโรจน์ดำเกิง ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
แนวทางการพัฒนาธุรกิจค้าส่งไก่เนื้อ : กรณีศึกษา บริษัท KLP จำกัด นายสมสิน  อุดมสมบูรณ์ดี รศ.สุธรรม  พงศ์สำราญ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน นางสาวอัญชลี  อ่วมฉิม ผศ.อิงอร  ตั้นพันธ์
การศึกษาการให้บริการหลังการขายที่พึงประสงค์ของศูนย์บริการโตโยต้า: กรณีศึกษา บริษัท โตโยต้า A สาขา B นางสาวสุวรรณี อาจหาญพิชิต รศ.สุธรรม  พงศ์สำราญ
ศึกษาหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงินตัวอย่างสำหรับโครงการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) นายชัยณรงค์  ดาวสุวรรณ ผศ.อิงอร  ตั้นพันธ์
การศึกษาการวางกลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์รถเกี่ยว-นวดข้าว: กรณีศึกษา บริษัท สยามแอ๊พไพล์ จำกัด ผู้ผลิตรถเกี่ยวข้าวแห่งแรกในประเทศไทย นางสาวจิราวรรณ ภุมมาลักษณ์ อ.ลำดวน ภวัครานนท์
การกำกับดูแลบริษัทที่ดีโดยคณะกรรมการตรวจสอบ : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางสาวกาญจนา สุทธิชยาพิพัฒน์ อ.มหาศาล อ้นเจริญ
การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ประเภทเฮ้าส์แบรนด์ นายประจักษ์ ว่องวินิชปากร อ.ชนิกานต์  พนมอุปถัมภ์
การรับรู้ของผู้ชมโทรทัศน์ที่มีต่อการนำเสนอข่าวของสถานีโทรทัศน์ไอทีวี นายปุณณรัตน์  คำเพิ่มพูล อ.ชนิกานต์  พนมอุปถัมภ์
การศึกษาการจัดวางกลยุทธ์ทางธุรกิจของอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นเคลือบกรณีศึกษา : บริษัท บี เอช พี สตีล (ประเทศไทย) จำกัด นายวรพล อังศุลาพิวัฒน์ รศ. บัญญัติ จุลนาพันธุ์
การศึกษาความพึงพอใจของการเลือกใช้บัตรเดบิตยูโอบีอาร์ วีซ่าอิเลคตรอน “วงเงินยู เครดิต” ของธนาคารยูโอบีรัตนสิน นางสาวเยาวลักษณ์ สาริกภูติ อ.พรชัย ตรีคันธา
การศึกษาการรับรู้ข้อมูล ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องหมายฮาลาลเพื่อผลทางการตลาด นางสาวภาวดี บุญมาเลิศ รศ. บัญญัติ จุลนาพันธุ์
การศึกษาโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคมีผลต่อการตัดสินใจทำประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัย : กรณีศึกษา บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด นางสาวสุมาลี  ทัศทอง รศ. สุธรรม พงศ์สำราญ
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน เน้นการรับทุนของนักเรียน นิสิต นักศึกษาของโครงการ พสวท. นางสาวฐิตารีย์  อานัติ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษากลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมสีผสมพลาสติกประเภทพี.วี.ซี. กรณีศึกษา : บริษัท เจ.เอส.เคมีคอลอินดัสเทรียล(ประเทศไทย)จำกัด นางสาวจิระพร  สัตยาทิตย์ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การศึกษาสื่อสารทาการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีศึกษา : บริษัท ทีเอ ออเร้นท์ จำกัด นางสาวกนกวรรณ  อาชวกุล อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการเช่าเหล็กชีทไพล์ของบริษัท ชาร์ลูนไทย จำกัด นายสุวิทย์  ป้องกัน ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาการจัดรูปแบบทางการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารสูตรครบถ้วน นางดารารัตน์  อรรถชัยพานิช ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำในโครงการประปาปทุมธานี – รังสิต นายวิเชษฎ์  ถาวรเกรียงไกร อ.ลำดวน ภวัครานนท์
การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์สาธารณะขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ฝ่าย นท.2 นายนิคม  พาละพล อ.ลำดวน ภวัครานนท์
การเพิ่มผลผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าในอุตสาหกรรมสินค้าตกแต่งกรณีศึกษา : บริษัท นารายา 10012 จำกัด นายก้อง เกิดจันทึก ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนการเจียระไนเพชร : กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด นายสุพจน์  แจ้งเจริญ อ.พรชัย ตรีคันธา
กลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมกะทะเหล็กกรณีศึกษา บริษัท กิจเจริญมั่นคง จำกัด นางสาวกัญญา จิตอาษากิจ รศ. บัญญัติ จุลนาพันธุ์
การศึกษาการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดำเนินงานกรณีศึกษา : บริษัท สยามพิมพ์ย้อม จำกัด นางสาวตุ๊กตา   ศิริ อ.พรชัย ตรีคันธา
การศึกษาความเป็นไปได้ในการมาชำระค่าสาธารณูปโภคของประชากรกับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร นางสาวศิริพร   ชุมวุฒิลักษณ์ รศ.สุธรรม พงศ์สำราญ
การศึกษาโครงสร้างเงินทุนของอุตสาหกรรมโรงแรม นางสาวชฎาพร   ยอดดนตรี อ.มหาศาล อ้นเจริญ
การวางแผนการจัดการสินค้าคงเหลือ นางสาวหทัยรัตน์   คงเสถียร ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การจัดการสินเชื่อของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในยุทธศาสตร์ใหม่ นายชัยเสริฐ   รัตนชัยสิทธิ์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษาถึงหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับบุคลากรของบริษัท โกเบมิกไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด นายณรงค์   เพ็ชร์ทอง รศ.สุธรรม พงศ์สำราญ
การประเมินมูลค่าธุรกิจโดยวิธีประเมินงบดุลของบริษัทจำกัด นางสาวนิตยา   เรืองยุวนนท์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การวางแผนระบบการจัดการวัตถุดิบคงคลังด้วยระบบ MRP โดยคอมพิวเตอร์ นายเสริมโชค   ไชยเลิศ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการหามูลค่าหุ้นทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อสาร กรณีศึกษา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) นายสมเกียรติ   อังคศุภรกุล อ.พรชัย ตรีคันธา
ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการห้องพักของธุรกิจแมนชั่น นายธีระพร   บุญมาเลิศ รศ. สุธรรม พงศ์สำราญ
การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของอุตสาหกรรมขนมปังแช่เยือกแข็งกึ่งสำเร็จรูป : กรณีศึกษา บริษัท วันเดอร์ อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด นางสาวอารีรัตน์   สุวรรณทัต รศ. บัญญัติ  จุลนาพันธ์
การศึกษาปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทำประกันชีวิตกรณีศึกษา : บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด นางสาวมณิสรา   ปียานนท์ รศ. สุธรรม พงศ์สำราญ
การศึกษาหาทักษะและความรู้ที่พึงประสงค์ของพนักงานขายสมัยใหม่: กรณีศึกษา บริษัท สยามนิสสัน ยูไนเต็ด จำกัด นางสาวโนรี   ตันติเอื้อ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การปรับปรุงระบบงานด้านการบริการลูกค้าของธุรกิจขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ : กรณีศึกษา บริษัท เอ็น เอช พรอสเพอริตี้ จำกัด นางสาวพิมพ์วลัญช์   พันธ์สกุล ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาการวางแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์นมผงขาดมันเนยสำหรับผู้ใหญ่ ตราลีร่า : กรณีศึกษา บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด นางปองหทัย   ช่อโพธิ์ทอง อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษารูปแบบและลู่ทางการจัดจำหน่ายลำใย โดยผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นางสาวศิริรัตน์   ชุมคำลือ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษากลยุทธ์การตลาดของเครื่องสำอางคาเนโบ นางสาวศรินทร์ทิพย์   ศรีสำราญ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การศึกษาความต้องการขององค์กรธุรกิจที่มีต่อบริการสำนักงานบัญชีขนาดย่อม นางศิริรัตน์   ดวงปัญญา รศ. บัญญัติ จุลนาพันธ์
การศึกษาการจัดวางกลยุทธ์ของอุปกรณ์นิวแมติกส์ : กรณีศึกษาบริษัทเอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด นายชัยวิน   พึ่งพา ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบในการดำเนินการแก้ไขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ระหว่างบริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินกับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย นายพิมล   วงศ์ปฏิมาพร ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร นางอาทิตยา   กาละพัฒน์ อ.พรชัย ตรีคันธา
การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัททิลิโก จำกัด นายบัญชา   พรหมศิริ อ.ลำดวน ภวัครานนท์
การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเยน : กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร์ จำกัด นางสาวศิริพร   ศรีระพันธ์ อ.พรชัย ตรีคันธา
การปรับปรุงคุณภาพการบริการของพนักงานห้องอาหารค๊อฟฟี่ชอฟแผนกอาหารและเครื่องดื่ม : กรณีศึกษา โรงแรมแม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ นายสาคร   เกิดกัน อ.ลำดวน ภวัครานนท์
การศึกษาแนวทางและวิธีการลดต้นทุนของบริษัทส่งออก: กรณีศึกษาบริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส จำกัด นายบุญเหลือ   อักษรเลิศสวัสดิ์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยควบคุมคุณภาพ นายไพศาล   อภิวัฒนานนท์ อ.ลำดวน ภวัครานนท์
การศึกษาแนวทางการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้ากรณีศึกษา : บริษัท ฟูลเบิร์ท ริช แอนด์ เฟรนด์ นายสมภพ   สมบัติศิริ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาปัญหาและอุปสรรคบางประการของระบบการขนส่งของผลิตภัณฑ์ Flexible Packagingกรณีศึกษา บริษัท สตรอง ไทยแพ็ค จำกัด นายเอนก   สิทธานุกูล ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์เบต้า : กรณีศึกษา หลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ นายวริศ   โชติวิทยธานินท์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษาวิเคราะห์ความสำเร็จการดำเนินการแก้ไขหนี้ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย : กรณีศึกษา ธนาคาร ดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) นายนพพร   สหายา รศ.สุธรรม พงศ์สำราญ