บทนิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2545

By admin_grad, 23/04/2010 1:54 pm
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

คุณลักษณะความเป็นผู้นำตามทัศนะของผู้บริหารชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย

นางสาวภัทธิชา แสงซื่อ อ.ลำดวน ภวัครานนท์
การศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิต นายธรรมรัตน์ สอนทรัพย์ อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
การศึกษาปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเตอร์เน็ต นางสาวนพมาส มัตสรรกฤษณ์ อ.พรชัย ตรีคันธา
การเปรียบเทียบการลงทุนในเครื่องจักรด้วยวิธีการซื้อและวิธีการเช่าของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ : กรณีศึกษา บริษัททองไชยอุตสาหกรรม จำกัด นางชุลีกร ทิพย์ทอง อ.มหาศาล อ้นเจริญ
การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน : กรณีบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) นายทัศนัย ไทยงาม อ.พรชัย ตรีคันธา
การศึกษาโอกาสทางการตลาดในการจัดตั้งธุรกิจร้านน้ำชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ นางสาวละมัย เส็นสุวรรณโณ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยบางประการที่มีผลกระทบต่อธุรกิจการผลิตและจำหน่ายไม้แปรรูปประเภทเครื่องเรือนไม้ ในเขตประเวศ นางสุลัดดา ปรีชายิ่งสถิตย์ อ.ลำดวน ภวัครานนท์
แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ ตามความคาดหวังของลูกค้า : กรณีศึกษา บริษัท เอสซีทีซี จำกัด นายบุญส่ง ทิพย์มณีมงคล ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสายการผลิตที่ Thermal Oven Operationด้วยขั้นตอนของ ซิกซ์ ซิกม่า : กรณีศึกษา บริษัท ซีเกรทเทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด นายนิธิกานต์ อยู่แก้ว ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
รูปแบบการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ : กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) สาขาถนนพัฒนาการ นางสาวนพรัตน์ อัตรัง ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การปรับปรุงระบบการสืบค้นและการให้บริการเอกสารกรมธรรม์ : กรณีศึกษา บริษัท ไทยพาณิชย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นายเกียรติ์ตระการ ญาณมุข ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ นายชัยยุทธ ฉิมชนะ อ.พรชัย ตรีคันธา
การศึกษาปัจจัยการบริโภคชาสมุนไพร นางสาวละออตา เศรษฐจินดาเลิศ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
แนวทางการจัดวางกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด สำหรับธุรกิจรับเหมา ติดตั้ง อลูมิเนียม กระจก นางสาววลัยพรรณ จารุกิจกุล อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการธำรงรักษาบุคลากรในองค์การ : กรณีศึกษา บริษัทสยามสติลซินดิเกต จำกัด นายปริญญา เพิ่มศรี รศ.สุธรรม พงศ์สำราญ
การวางแผนการตลาดธุรกิจการท่องเที่ยวภาคใต้ นายสาโรจน์ นราศรี ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษาประพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อขนมปังธัญพืชของผู้บริโภค นางสาวกัญญา  ศรีสุขโข อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การรับรู้ปัญหาและแนวทางการปรับตัวของธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อมในเขตประเวศและเขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร นางสาวมนต์ชิตา พรหมวรานนท์ อ.ลำดวน ภวัครานนท์
การศึกษาแนวทางการตลาดของอุตสาหกรรมเครื่องอัดอากาศ : กรณีศึกษา บริษัทเทคโนโลยี เซ็นเตอร์ ซัพพลาย จำกัด นายภาณุวัชร์ เวทะธรรม ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนและวางแผนทำกำไรการทำธุรกิจเรือประมง : กรณีศึกษา บริษัทศุภโชคการประมง จำกัด (แผนกเรือ) นายดำรงชัย  เจ้ยชุม อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
การเพิ่มประสิทธิในขบวนการผลิตเกลือแบบธรรมชาติ : กรณีศึกษาพื้นที่นาเกลือ 80 ไร่ จังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวเพ็ญจันทร์ เฮงสกุล ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การบริการสินเชื่อรายย่อยธนาคารพาณิชย์ไทย นางสาวจินดา อนุหนายนน์ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การลงทุนในตลาดการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า นางสาวขวัญนภา  เอี่ยมชื่นยศ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษาดัชนีชี้วัดความเสี่ยงต่อภาวะล้มละลายของบริษัทพัฒนาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ Z – Score Bankruptcy Model นายนันทวัตร  เข็มราช อ.พรชัย ตรีคันธา
กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบนอินเทอร์เน็ตของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นางสาวอวยพร เอการัมย์ ผศ.สุวินัย ต่อศิริสุข
ช่องทางการขยายตลาดงานพิมพ์ภาพกราฟฟิก นางสาวปิยา ล้ำเลิศ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์ใหม่ นางสาวศิริพร ทิพสมบูรณ์ อ.มหาศาล อ้นเจริญ
การศึกษาธุรกิจเงินกู้นอกระบบในเขตเมืองพัทยา นางสาวเอื้อมเดือน อาจารยางกูร ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดร้าน SUPER DOGS นางสาวศศิเกษม ผดุงกิจ ผศ.สุวินัย ต่อศิริสุข
การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธี Free Cash Flow Approach: กรณีศึกษา บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) นางสาวเพ็ญนภา ทัศทอง อ.มหาศาล อ้นเจริญ
การศึกษาหาแนวทางการจัดจำหน่ายสินค้าโดยผ่านเครื่องหยอดเหรียญ นางสาววรรณี เจริญชัยยั่งยืน ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์