บทนิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2546

By admin_grad, 23/04/2010 1:55 pm
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
การศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการบ้านเอื้ออาทรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล นางสาวตุ๊กตาทอง เขมะโร ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ นางสาวรัชนู  พรอำนวยลาภ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
พฤติกรรมของลูกค้าธนาคารในการใช้เครื่องบริการตนเองอัตโนมัติ (Self Services) นางสาวสมสวาท ลิขิตปรีดา ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยที่พึงประสงค์ในการตัดสินใจศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย นายเจริญ คงอ่ำ อ.ลำดวน ภวัครานนท์
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกดื่มกาแฟ 3 อิน 1 นางสาวพัชราภรณ์ แซ่ตัน อ.มงคล จงบุญนะธรรม
การตัดสินใจลงทุนในทองคำแท่ง นายปริญญา บุญกิตติเจริญ อ.พรชัย ตรีคันธา
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานบริการน้ำมันเขตกรุงเทพมหานคร นายชัยพัฒน์ รัตนกาญจนภัทร อ.กฤษฎา สุจินโน
การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลข่าวสารของหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ นายบุรินทร์ ลาดล่าย ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาเจตคติของพนักงานของธนาคารนครหลวงไทยที่มีต่อนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ด นายปสิทธิ์คุณ สีห์โสภณ อ.มหาศาล อ้นเจริญ
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์ ของโครงการ“คอมพิวเตอร์ ไอ ซี ที” ในเขตกรุงเทพมหานคร นายสรรพยุทธ เพ็ญดารา ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มองค์กรที่มีต่อบริการหลังการขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม นางสาวกัญญพร ชัยกิตติศิลป์ อ.ลำดวน ภวัครานนท์
การศึกษาความสามารถที่พึงประสงค์ของหัวหน้างาน บริษัทคาโอฯอินดัสเตรียล ประเทศไทย จำกัด นายนิคม สือขุนทด ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษารูปแบบการซื้อขายทางอินเตอร์เน็ต นายชัชวาลย์ ศรีประทุม ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
แนวทางการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ นางสาวอาภรณ์ เจริญยศ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษา วิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจค้ารูปแบบUp-Country Model นายสุพจน์ พลเสนา อ.พรชัย ตรีคันธา
การศึกษาทัศนคติ พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำมันพืชของผู้บริโภค นายชาญชัย จงสวัสดิ์ชัย อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การศึกษากลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อความสำเร็จของเครื่องดื่มชูกำลังตราคาราบาวแดง นางเสาวนีย์ ตาปิวเครือ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์

ทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่มีต่อผลิตภัณฑ์สุราแช่พื้นบ้าน

นายวศินวุฒิ พุทธศิริรังษี อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริการและการส่งมอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการผลิตน้ำมัน : กรณีศึกษา บริษัท โฟคัส แมคคานิค จำกัด นางสาวรัชนีวรรณ อินทร์ชู อ.ลำดวน ภวัครานนท์
แนวทางการจัดการสินค้าคงเหลือ: กรณีศึกษา บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นางชไมพร น่วมคำนึง อ.มหาศาล อ้นเจริญ
การศึกษาประสิทธิภาพในการทำงานแบบทีมข้ามสายงานในองค์กร: กรณีศึกษา โรงพยาบาลกรุงเทพ นางสุนันทา ฤกษ์พูลสวัสดิ์ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การพัฒนาตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย นางสาวมีนา บุญลา อ.มงคล จงบุญนะธรรม
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นางสาวแววระวี ชนะนนท์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การดำเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย นางสาวกรพินธุ์ พนาพิสุทธิ์จามร ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การปรับปรุงประสิทธิภาพการฟอกผ้า : กรณีศึกษา บริษัท NGC 1 จำกัด นายวิรัช ศรีพรหม ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ศึกษาระบบการสั่งซื้อวัตถุดิบในการผลิต: กรณีศึกษา บริษัท รุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด นางสาวดวงพร รอดสมบูรณ์ อ.มหาศาล อ้นเจริญ
พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรูปแบบแหวนเงินที่ประกอบด้วยอัญมณี นางสาววันดี ลิ้มโคราชพันธ์ ดร.จำนงค์ เวนุอาธร
การศึกษาการส่งเสริมการตลาดของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ Hutch นางสาวรุ้งนภา นุ้ยบุตร อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การศึกษาแนวทางพัฒนาลูกค้าให้เข้าสู่ระบบ CRM: กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด นางสาวฉัตรทอง มนัสวรากุล ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การเลือกใช้ระบบปรับอากาศในอาคาร : กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชัย นางสาวอรุณรัศมี ไชยวงศ์วิลาน ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและประสิทธิภาพในการทำกำไร นางสาววรารัตน์ กาญจนกันทร อ.พรชัย ตรีคันธา
การพัฒนาการบริหารการจัดส่งสินค้าสำหรับธุรกิจค้าปลีก นายประจักษ์ ตั้งวัฒนสุวรรณ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับอนุบาลศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน นางสาวนิตยา นาคพิมพ์ ดร.จำนงค์ เวนุอาธร
การศึกษารูปแบบเพื่อการจัดตั้งธุรกิจรับดำเนินการแทน (Outsourcing): กรณีศึกษา บริษัท ไทยฟูจิซีร็อกซ์ จำกัด นายบุญเหนือ พุทธบุรี ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจอาคารชุด นางสาวสุไอดา ขำวิลัย อ.มหาศาล อ้นเจริญ
การธำรงรักษาบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิตหม้อน้ำรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ : กรณีศึกษา บริษัท โตโย ราดิเอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นายบุญฤทธิ์ วงษ์สะอาด อ.ลำดวน ภวัครานนท์
การธำรงรังษาพนักงานเอาท์ซอร์ทในธุรกิจหลอมรีดท่ออลูมิเนียมสำหรับแอร์รถยนต์ : กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด นางสาววัลลยา ชลนทีธร อ.ลำดวน ภวัครานนท์
ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการนวดแผนโบราณ: กรณีศึกษา ร้าน I&L Healthland นางสาวกรชนก จันทสุพัฒน์ ดร.จำนงค์ เวนุอาธร
แนวทางการตลาดในรูปของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agrotourism): กรณีศึกษา การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เขตรังสิต คลอง 14 ว่าที่ ร้อยตรียุทธนา วงศ์ธนะบูรณ์ อ.มงคล จงบุญนะธรรม
การศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับลูกค้ารายย่อยที่ออกโดยธนาคารกสิกรไทย นายวีระโชติ มุทานนท์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของผู้นำเข้าในประเทศไทย นางสาววัชราภรณ์ บุญสิทธิ์ อ.มหาศาล อ้นเจริญ
การศึกษาเรื่องการจัดหาเงินทุนระยะสั้น โดยวิธีการขายบัญชีลูกหนี้การค้า: กรณีศึกษา บริษัทภูมิไทย คอมซีส จำกัด นางสาวรัตนา พลตรี ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์โดยวิธีกระแสเงินสด (Free Cash Flow Approach): กรณีศึกษา บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) นายศิลปชัย คำปล้อง อ.มหาศาล อ้นเจริญ
ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ : กรณีศึกษา นักลงทุนภายในประเทศ นายบุญโรจน์ เอื้อภัทรวุฒิ อ.พรชัย ตรีคันธา
ปัญหาและอุปสรรคการส่งมอบขนมขบเคี้ยว: กรณีศึกษา บริษัทซุปเปอร์สแน็ก จำกัด นางสาวพิไลวรรณ ภัสมุทร์ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การศึกษาผลตอบแทนจากการทำธุรกิจกาว Cyanoacrylate นายแมนศักดิ์ อนันตทัศน์ อ.พรชัย ตรีคันธา
การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านรังสีวิทยา นายวิทยา แว่นประโคน ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
แนวทางและรูปแบบการให้บริการของสวนสาธารณะของผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านบูรพา ซิตี้ นางสาวพรพรรณ นิจจะรักษ์ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: กรณีศึกษา อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิคส์ นายสมศักดิ์ ประกายพลอย ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การตัดสินใจลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์วัสดุก่อสร้าง นายสมชาย ประกายพลอย อ.พรชัย ตรีคันธา
การศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการทางด้านซอฟแวร์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ : กรณีศึกษา บริษัทพรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด นายสมเกียรติ ประกายพลอย ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาปัญหาและแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรหน่วยงานการเงินและบัญชี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ นางสาววาณี ทองอ่อน รศ.สุธรรม พงศ์สำราญ
วิถีชีวิตสาวโสด นางสาวพรทิพา กาญจนกูล อ.ลำดวน ภวัครานนท์
เครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยสกุลเยน: กรณีศึกษา บริษัท อิมพอร์ต เซอร์วิส จำกัด นางสาวจิราพร พวงประดับ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การติดตามผลการเรียนและการใช้งานคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ปลายทาง(End Users) นางสาววิภรณ์ วิรกานต์สกุล ดร.จำนงค์ เวนุอาธร
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจต่ออายุประกันภัยผ่านเครื่องมือTelemarketing : กรณีศึกษา บริษัทเงินทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) นางสาวศิริวรรณ อัศวสกุลชัย อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย นางสาวสุพัตรา อินตา อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การศึกษาปัจจัยพื้นฐานเพื่อประเมินมูลค่าหุ้นของ บมจ.บ้านปู นางสาวสุภาพร โพธิ์ประสิทธิ์ อ.พรชัย ตรีคันธา
ศึกษาระบบการสั่งซื้อ : กรณีศึกษา ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ นายประเวช เพ็งโป้ อ.หาศาล อ้นเจริญ
แนวทางการพัฒนาลูกค้าให้เข้าสู่ระบบ CRM: กรณีศึกษา บริษัท BELN จำกัด นางสาววรรณรัตน์ มนัสวรากุล ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์