บทนิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2547

By admin_grad, 23/04/2010 2:01 pm
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

การศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ Thai Mobileระบบ 1900 MHz

น.ส.ณัชชา จั่นอุไร
ผศ.ภาวดี สุรโกมล
นางวิลาวัลย์ ปิติทานนท์
ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
นายวันชัย วรรณศิลป์
อ.ลำดวน ภวัครานนท์
น.ส.ยาวาเฮร์ กาซา
ผศ.ภาวดี สุรโกมล
น.ส.การีมะห์ ยะโกะ
อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
นายอุเทน ช่อแตง
อ.มหาศาล อ้นเจริญ
น.ส.สถาวร หนูรินทร์
อ.มหาศาล อ้นเจริญ
น.ส.จันทรา กุลสวรรค์
อ.พรชัย ตรีคันธา
นายนันทชัย แก้วหาวงษ์
ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
น.ส.จรรยาพร คำใจคง
อ.พรชัย ตรีคันธา
น.ส.นิภา พวกสนิท
อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
น.ส.นัดดาวรรณ จันทร์ศรี
ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
นายคมสัน นาคนิล
อ.พรชัย ตรีคันธา
นายพีรวัฒน์ จิตรสุภ
อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
น.ส.ภิรดา พงษ์ตานี
ผศ.ภาวดี สุรโกมล
น.ส.วันทนา โพธิราช
อ.ชนิกานต์   พนมอุปถัมภ์
นายเสริมชัย ศรีพิพัฒน์
ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ บริษัท ท๊อป ซัคเซสส์ จำกัด

นายสรณ์ปกรณ์ สุวรรณมณี
ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
น.ส.วาสนา เจิมเจริญ
อ.ลำดวน   ภวัครานนท์
น.ส.วนัสนันท์ ไม้จันทร์
ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
น.ส.ลักขณา เยาวพงษ์
ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
น.ส.ละมุน ชัยวงษา
ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
นายคณาธิป ตันละมัย
ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
นายฉัตรพล โพธิพานิช
อ.ลำดวน ภวัครานนท์
น.ส.รัตติกร ปิยะวาทินทร์
อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
น.ส.กาญจนา มาลัยวรรณ
อ.ลำดวน ภวัครานนท์
น.ส.วรินทร ช่วยชู
ดร.จำนงค์   เวนุอาธร
นางศุภางค์ ณ เชียงใหม่
อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
นายจักรพันธ์ มาลัยพวง
ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
นายสุเชษฐ์ แพทย์คุณ
ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
น.ส.นันทิกานต์ ทองพึ่งกลิ่น
อ.ลำดวน ภวัครานนท์
นางพิไลวรรณ ศุภรรัตน์
อ.พรชัย ตรีคันธา
น.ส.เทวี เสรีวัฒน์
อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
น.ส.มาลี ศรีสุภวิชากิจ
อ.ลำดวน ภวัครานนท์
นายทวน สกุลประพิณพร
ดร.จำนงค์ เวนุอาธร
นายเจริญชัย เจ้ยชุม
อ.พรชัย ตรีคันธา
น.ส.จันทร์ทิพย์ ปงคำ
ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
นายณัฐพล วิรุฬห์ธนกฤษณ์
ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
นายธีระ เย็นประสิทธิ์
ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
นายมะรอดี ลีฆะ
อ.พรชัย ตรีคันธา
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับสุนัข น.ส.ดุษฎี ภูริวิทย์วัฒนา อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานประสานงานอาจารย์ผู้สอน กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นางทำเนียบ แก่นดำ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า นายสุชาติ ใจภักดี อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล ด้านการส่งออกฝ่ายบรรจุสินค้า :กรณีศึกษา บริษัท NYK Distribution Service (Thailand) Co.,Ltd เขตปฏิบัติการลาดกระบัง นายโอฬาร จริยวิทยาวัฒน์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การจัดการลูกหนี้การค้าบริษัท Lucky Star Hydrauoic & Engineering Co.,Ltd. นางสาวสุรัชดา รักตระกูลวิทยา ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขายของพนักงานขาย นายพงศธรณ์ อุชชิน อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การศึกษาปัญหาและแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรหน่วยการเงินและบัญชี บริษัท ไมโคร เพาเวอร์ (ไทย) จำกัด นางพรรณทิพย์ พงศ์สถิตธรรม ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษารูปแบบการให้บริการที่พึงประสงค์ของการไฟฟ้านครหลวงตามทัศนคติของผู้ใช้บริการประเภทที่อยู่อาศัย นายอนุสรณ์ อยู่แย้มศรี ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การพัฒนาประสิทธิภาพในการปักเสาพาดสายของการไฟฟ้านครหลวงเขตบางพลี :กรณีศึกษา การไฟฟ้านครหลวงเขตบางพลี นายวัชรพงษ์ ขันติโชติ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การวางแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก :กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุชิพามาเก็ตติ้ง น.ส.สุวิมล หวังกิจ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชีจากระบบเกณฑ์เงินสดคงค้าง : กรณีศึกษา เจ้าหน้าที่บัญชีสังกัด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พันตำรวจโทหญิง ทิพวัลย์ สังข์ทอง ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การวางแผนการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนวัดปากบึงสำนักงานเขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร น.ส.บังอร เฮงภู่เจริญ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย :กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามีนบุรี นายจักรพงษ์ หิรัณยพงศ์ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) : กรณีศึกษา สาขามีนบุรี นายบุญชู เสือใหญ่ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การวางแผนพัฒนาบุคลากรของธุรกิจขนาดเล็ก :กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญดีอิเลคโตรเพลท นางอณิฐาน ท่าไม้สุข ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งเอนกประสงค์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นายวีระยุทธ เกียรติส่งเสริม อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มเบียร์ช้างของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร น.ส.สุพัฒตรา แสงแก้ว อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การศึกษาทัศนคติ พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งเครื่องวัด T.O.U. นายพิภพ ลิ้มวิวัฒน์กุล ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษารูปแบบการให้บริการที่พึงประสงค์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอธัญบุรีตามทัศนะของผู้ใช้บริการ น.ส.นุชนารถ ลาวัง ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์