บทนิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2548

By admin_grad, 23/04/2010 2:03 pm
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส น.ส.ศรินทิพย์ พิบูลจินดา ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยบางประการที่สร้างแรงจูงใจต่อกิจกรรมทางการตลาดของซูเปอร์สโตร์ น.ส.พัชรี มั่งมี ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
พฤติกรรมการเลือกใช้เครื่องสำอางค์สมุนไพรไทย น.ส.ณัชชา ศรีสันเทียะ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การศึกษาแนวทางการตลาดของธุรกิจการลดน้ำหนัก นางสมใจ พูลเจริญ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การศึกษาแนวทางการวางแผนการตลาด : กรณีศึกษา วิทยาลัยพณิชการอินทราชัย นางพัชรากาญจน์ ศุภเกษมพัฒน์ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
แนวทางในการจัดทำระบบ มอก.18001 นางประไพ ปิ่นปัทมเรขา ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว : กรณีศึกษา บริษัท อิตาเลียน ไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) นางธัญนุช นิมิตวิไล ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ : กรณีศึกษา บริษัท 90 อะไหล่ยนต์ จำกัด นางเชอลี่ ช่วยคงมา ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานภายหลังการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัท ทศท.คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) น.ส.สุวิมล กุณะจันทร์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์หมวดอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค กรณีศึกษา บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) นางสุวรรณา ธรณีพิศาล อ.พรชัย ตรีคันธา
การสำรวจความพร้อมในการนำองค์กรเข้าสู่ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 กรณีศึกษา บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด น.ส.สุวรรณา พูลพร ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
แนวทางการปรับปรุงศูนย์บริการลูกค้า บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาหัวหมาก นางสุนีย์ ชูศร ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
แนวทางการตลาดของเทปกาวใส (UNITAPE) น.ส.เพ็ญผกามาศ วงษ์จันทร์ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต น.ส.ประภาภรณ์ เจริญชัยนพกุล ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด นางนัทยา มงคลโภชน์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม.เอ.พี.อาร์ นายอนันตภูมิ มัณฑะจิตร ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ระดับขีดความสามารถพื้นฐานของพนักงาน กรณีศึกษา แผนกไอศกรีม บริษัทยูนิลีเวอร์ไทยโฮสดิงส์ จำกัด นายไพฑูรย์ ทรัพย์เนตร ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่อง Computer Note-Book นายธเนศ พัลลภ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยว น.ส.ศรีสุดา อรรถรักษ์โข อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การพัฒนาตนเองของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี น.ส.รัชนีกร น้อยเกษ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมการเกษียณอายุงาน กรณีศึกษา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ น.ส.จารุณี สิลาทอง อ.พรชัย ตรีคันธา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตของนักเรียนโรงเรียนเกษมพิทยา น.ส.ทิพวรรณ สุวรรณประภา ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
แนวทางการลดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ในกระบวนการผลิตผงซักฟอกเข้มข้น บริษัท ยูนิลิเวอร์ ไทยโฮลดิงส์ จำกัด นายทรรศศิลา อู่สุวรรณ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของร้านดีแทคชอป สาขาซีคอนสแควร์ น.ส.จินตนา ไหลท่วมทวีกุล ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของโชว์รูมรถยนต์โฟล์คสวาเกน กรณีศึกษา ศูนย์บริการ สาขาพระรามเก้า บริษัท มิวนิคออโต้โมบิลส์ จำกัด น.ส.วรพรรณ ศรีเสี่ยงบุญ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
แนวทางการขยายธุรกิจการบริการเรือสำหรับดำน้ำ น.ส.ศิริวรรณ พูลสวัสดิ์ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
แนวทางการพัฒนาธุรกิจของเครื่องคิดเลขอิเลคโทรนิค น.ส.อัญชลี กังวาลนาน อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต น.ส.วราภรณ์ รุจิชิต ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
องค์ประกอบที่มีผลต่อความสำเร็จในสายงานอาชีพนักบัญชี น.ส.กนกวรรณ ธานี อ.พรชัย ตรีคันธา
รูปแบบการจัดการการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา น.ส.ขวัญกมล ศรีวรรณ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
รูปแบบการจัดการการเงินของมูลนิธิที่พึงประสงค์ กรณีศึกษา สภาพคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทย น.ส.จารุวรรณ สุนทราวิรัตน์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ของธนาคารกรุงไทย น.ส.จินตนา หนูชัยแก้ว อ.พรชัย ตรีคันธา
การตลาดของผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นในโรงงาน อุตสาหกรรม น.ส.จินตนา รุจิรศิริยากุล อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการ ณ ศูนย์บริการลูกค้า กรณีศึกษา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ น.ส.จุฑามาศ ปานเทพ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสั่งทำเฟอร์นิเจอร์ของร้าน ส.การช่าง น.ส.จุฑามาศ มูลอ้อม ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ทักษะด้านการจัดการที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร บริษัท Property Perfect จำกัด (มหาชน) น.ส.ชฎาณัฐ ทิพย์คำ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ความพึงพอใจของพนักงานในการทำงาน กรณีศึกษา บริษัท ดรีม เซ็นเตอร์ จำกัด น.ส.ธนิษา บัวขาว ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต น.ส.นันทนา โรพันดุง อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การตลาดของผลิตภัณฑ์สาหร่ายปรุงรส น.ส.นิตชะสาร ภูมิลำเนา อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
แนวทางการธำรงรักษาพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ฟาสโก 24-7 จำกัด น.ส.ประวีณา หอมพันธ์ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการซ่อมบำรุง กรณีศึกษา บริษัท ฟาสโก 24-7 จำกัด น.ส.เพชรา จรกา ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีต่อสินค้าไทย กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต น.ส.มณีรักษ์ พิพัฒน์ดำเกิงกุล ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสนามกอล์ฟ กรณีศึกษา สนามกอล์ฟ ยูนิโก้ เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร น.ส.รตพร เจนจิต ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การตัดสินใจเลือกซื้อนิตยสารแฟชั่นสำหรับผู้หญิง น.ส.รัตนา พิมพาสีดา อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อที่โรงเรียนศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ น.ส.วัลภา พิริยะพิทยา ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
แนวทางการพัฒนาด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ น.ส.สภารัตน์ ธนังทอง อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าในร้านแฟมิลี่มาร์ท น.ส.สุภา เข็มทอง อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
ความพึงพอใจในการให้บริการ : กรณีศึกษา บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด นายคมเดช จันทนา ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเย็บผ้า กรณีศึกษา บริษัท ที.เอ็ม.กาเม้นท์ จำกัด นายจิราธิวัฒน์ มั่นศักดิ์ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การธำรงรักษาบุคลากรในองค์กรของรัฐ กรณีศึกษา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นายชัยยุทธ แจงบัว รศ.สุธรรม พงศ์สำราญ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทยกรณีศึกษา สาขาทองหล่อ นายยุทธพงศ์ สุขเย็น ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร หน่วยงานควบคุมคุณภาพบริษัท ประเสริฐสินพรีซีชั่น จำกัด นายสกล ครองสระน้อย อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การศึกษาสภาพปัญหา การจัดหาพัสดุโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมชลประทาน นายสมศักดิ์ จิงา ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานแผนกอุตสาหกรรม บริษัท SGS นายสุเทพ เริงอนันต์ รศ.สุธรรม พงศ์สำราญ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเนยของผู้ประกอบการธุรกิจเบเกอรี่ ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร นายอนันต์ บัวผลิ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงเรียนรีเจนท์ อินน์ & อพาร์ทเมนท์ นายอูอุง คุรเนีย ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การศึกษาแนวทางการตลาดที่ทำให้ธุรกิจคาร์แคร์ประสบความสำเร็จ นายธีรพงศ์ สุทธิยาพิวัฒน์ ผศ.ภาวดี สุรโกมล
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตในเขตสวนหลวงและเขตวังทองหลาง น.ส.ยุภาพร สุรโกมล ผศ.ภาวดี สุรโกมล
การพัฒนาบุคลากรในธุรกิจโรงแรม : โรงแรม แกรนด์ ไฮแอตต์ เอราวัณ นายศุภประสิทธิ์ กมลรัตนพิบูล รศ.สุธรรม พงศ์สำราญ
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถาบันการศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษาโรงเรียนตัวอย่าง น.ส.ฐิตารีย์ จันทนพิทักษ์ อ.พรชัย ตรีคันธา
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรหน่วยควบคุมคุณภาพบริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ(ประเทศไทย) จำกัด น.ส.กนกพร เจียมจรรยงค์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการช่องทาง KBANK SURE PAY ของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย น.ส.จันทร์นิมิตร สมจิตร ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยที่มีความเสี่ยงในการทำธุรกิจซื้อ-ขาย ยางพารา ล่วงหน้า กรณีศึกษา :ตลาดยางพาราในจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพิชอบ ช่วยพิทักษ์ อ.พรชัย ตรีคันธา
หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อทั่วไปธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธพว.หรือ SME BANK น.ส.ปราณี มุตโต อ.พรชัย ตรีคันธา
ความพึงพอใจของผู้เสียภาษีที่ยื่นแบบแสดงรายการทางอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพากร นางกนกพร พุกอำรุง ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ปัจจัยที่ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ขนมอบ น.ส.รัตนา โกศลยุทธสาร อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ากีฬา นายสมเชษฐ์ การค้า ผศ.ภาวดี สุรโกมล
การวางแผนการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ น.ส.น้ำเพชร ปิ่นทอง อ.พรชัย ตรีคันธา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าอุปกรณ์กีฬา นายวันสว่าง สวัสดี อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์