บทนิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2549

By admin_grad, 23/04/2010 2:04 pm
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
พฤติกรรมการเลือกซื้อของเล่นของกลุ่มวัยรุ่น นายเกษมชนม์ ณ ถลาง อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การธำรงรักษาบุคลากรฝ่ายวิศวกรระบบเครื่องมือวัด : กรณีศึกษาบริษัทมาตรวัดน้ำ
นางสาวเพียงฤทัย สมอาษา ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
แนวทางการนำ CRM มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ องค์กร นางสาวกัลยกร คุณานุคุณ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและ สินค้าตกแต่งบ้าน
นางสาวคณารัตน์ สิทธิวรรณธนะ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของการไฟฟ้านครหลวง นายจิรายุทธ เลี่ยมทอง อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน นายชวลิต ลาวัง อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
ทัศนคติและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง นายณรงค์ อิงศรีวรกุล ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การจัดตั้งธุรกิจโรงเรียนสอนศิลปะการป้องกันตัว นายดาม ศรีจันทร์ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การศึกษาปัจจัยพื้นฐาน บริษัทลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) นางตวงพร ชื้อทัศนประสิทธิ์ อ.พรชัย ตรีคันธา
แนวทางการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มยานยนต์ นางสาวธนัตดา แก้วสุวรรณ์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเสริมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลุ่ม วัยรุ่น นางสาวธิตินันท์ อโนดาษ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การศึกษาการวางแผนการตลาดของโครงการคริสตัล พาร์ค นางสาวนงลักษ์ วงค์ปุ่น อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน : กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นายนริศร นาคะนคร ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงานโอเปอเรเตอร์ : กรณีศึกษา ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่สาขาสาธร
นางสาว นฤมล ขันทอง ผศ.วิชัย โถสุวรรณจินดา
การจัดการพิธีกรรมทางพุทธศาสนา พระมหานิสิทธิ์ จันทะสาร ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นางสาวนุชรี กางเกตุ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษา การเลือกใช้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ(IMC) ของผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์มือถือ
นายบัลลังก์ หันธำรง อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพแฟ้มเอกสารยูดี นายบุญเลิศ และแฟง อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจบ่อเลี้ยงปลาเศรษฐกิจน้ำจืด นางสาวปทุม พูลเกษ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านเดี่ยวระดับกลางของ ผู้บริโภคในเขตมีนบุรี นางสาวประกายวรรณ จิรันธร ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
แผนการตลาดของโรงเรียนกวดวิชาในเขตเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา
นางปวีณา เจะอารง ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
แนวทางการเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ของพนักงานบริษัท เพอริคอม อิมเมจจิ้ง ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นางสาวปาริฉัตร ยศกรณ์ รศ.สุธรรม พงศ์สำราญ
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
นางสาวปิยะรัตน์ จุ้ยจุติ อ.พรชัย ตรีคันธา
ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในประกันชีวิต
กรณีศึกษา บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด
นางสาวพรพิมล บุตรแสง ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ความพึงพอใจในการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในระบบ ชุมสายโทรศัพท์ DLC ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ นางพลอยนภัส ลักษณ์ทองมาก ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำประกันชีวิต นางสาวพัชรี บุญจำรูญ รศ.สุธรรม พงศ์สำราญ
การวางแผนการตลาดรถยนต์นั่งของนิสสัน นายยุทธนา เพ็ชร์ยาหน อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวรัตนธิดา ตรงต่อศักดิ์ ผศ.ภาวดี สุรโกมล
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการนวดแผนไทย นางสาว วนิดา บัณฑิตพานิชย์ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การวิเคราะห์การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ บริษัท ซีเฟรช อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
นางสาววรรษมน โพธิสุข อ.พรชัย ตรีคันธา
แนวทางการพัฒนาธุรกิจถ่านไม้ กรณีศึกษา ชุมชนโรงถ่าน เขตประเวศ นางสาววิลาวัลย์ พนิกรณ์ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การตัดสินใจเลือกใช้ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ : กรณีศึกษาระบบดีแทค นางสาวศรัณย์ธร ตั้งทรงศักดิ์ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเครื่องสำอางขายตรง นาง ศิรินทร วรรณสินธ์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรมนุษย์ด้วยวิธีการฝึกอบรมและพัฒนา
: กรณีศึกษา บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นายสมพร บัณฑิตพานิชย์ รศ.สุธรรม พงศ์สำราญ
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) นางสาวสิริพันธุ์ ฮูเซ็น ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) นางสาว สุกฤตา สอนสันต์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การติดตามผลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพ
พนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร์กู๊ดส์ จำกัด
นายสุทิน เทพวงค์ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
แผนการตลาดของธุรกิจจำหน่ายคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค นายอนุสิทธิ์ วงศ์สิกุล อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์
นางสาวอัจฉรา อยู่เจริญ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ฟิตเนส การกีฬาแห่งประเทศไทย นางสาวอัญชลี วุฒิศักดิ์ รศ.สุธรรม พงศ์สำราญ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการบิน
นายอาทิจจพันธุ์ ฤทธิวรรณ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์