บทนิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2550

By admin_grad, 23/04/2010 2:05 pm
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเช่าหอพักสตรี นายไชยทิพย์ เย็นประเสริฐ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การพิจารณาสินเชื่อธุรกิจ SMEs ของธนาคารพาณิชย์ไทย นางสาวเกสร จันทรา ดร.จำนงค์ เวนุอาธร
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ปิคอัพยี่ห้อนิสสัน นายเกียรติศักดิ์ สวาทะนันทน์ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฝ้ายคำ ฟิตเนส มหาวิทยาลัยรามคำแหง นางสาวเบญญาภรณ์ แดงก่อเกื้อ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) นายกุลิสร์ โพธิยก ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์โดยวิธีกระแสเงินสด (Free Cash Flow Approach)
: กรณีศึกษา บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟร์เซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
นางสาวขัตติยา ศรีรักษ์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นางสาวจีรภา ทองเถาว์ อ.พรชัย ตรีคันธา
การเสริมสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าบัตรเครดิตแพลทินั่ม นายชวลิต ศิริวณิชกุล ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
พฤติกรรมการออมเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ทบวงมหาวิทยาลัย จำกัด
กรณีศึกษาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางสาวธนกร เสาสมภพ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
แนวทางการธำรงรักษานักกายภาพบำบัดศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลกรุงเทพ นางสาวปนิษฐา เจริญสิทธิ์ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การเสริมสร้างระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ: กรณีศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายผลิต และฝ่ายสำนักงาน บริษัท เอ็มซีไอ แอนด์ ทีเอสเอช จำกัด นางสาวปราณี อรัญเจริญยิ่ง ดร.จำนงค์ เวนุอาธร
วิเคราะห์ผลการดำเนินงานธนาคารไทยพาณิชย์ นางสาวมาริกา อักษรศิล ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ส่งออกของบริษัท อุตสาหกรรมแอคมิ จำกัด นางสาวรวิบดี นามวงศ์ อ.พรชัย ตรีคันธา
แนวทางการตลาดของธุรกิจโรงแรมแบบอิสระ (Unchain Hotel) นางสาว สกาวกานต์ กมลรัตนพิบูล ดร. เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต
รูปแบบการจัดการการเงินในครัวเรือน และระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
: กรณีศึกษา เกษตรกรในเขตพื้นที่ ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
นางสาวสรัลนุช ทองกอง ดร.จำนงค์ เวนุอาธร
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ว่าที่ร้อยตรีหญิง สาวิตรี รัตนสัญญา อ.พรชัย ตรีคันธา
การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าผลิตภัณฑ์สายรัดพลาสติก
: กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทองแท้ซัพพลาย
นางสาว สิริลักษณ์ ถาวรปัญญากุล ดร.จำนงค์ เวณุอาธร
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานของ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด(มหาชน) นางสาวสุชาดา หวังศิริ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
รูปแบบการจัดสวัสดิการที่พึงประสงค์ตามทัศนคติของบุคลากรในองค์การ
: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
นางสาว สุนทรี แซ่ล้อ รศ.สุธรรม พงศ์สำราญ
การขายสินค้าผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ประเภทของใช้สตรี น.ส.หทัยรัตน์ ลิปิพันธ์ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นางสาว รจนา เลิศวิริยะกุล อ.พรชัย ตรีคันธา
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) นางสาวโสภา มาดี อ.พรชัย ตรีคันธา
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นางสาวกฤชวรรณ แซ่โค้ว อ.พรชัย ตรีคันธา
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ บริษัทโรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน) นางสาวนลินา พันธุ์แฉล้ม ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
: กรณีศึกษา บริษัท สยามราชธานี จำกัด
นางสาวนัยนา จรูญชนม์ รศ.สุธรรม พงศ์สำราญ
การตัดสินใจเลือกใช้น้ำมันแก็สโซฮอล์ นางสาวปาณิสรา ชาติ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
แนวทางพัฒนาธุรกิจโฮมสเตย์ นางสาวอนงค์ลักษณ์ เชื้อชาร์ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
แนวทางการพัฒนาสถาบันสอนภาษาอังกฤษ นางสาวอัญญารัตน์ ไล้ชื่น ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การบริการหลังการขายลิฟต์โดยสารมิตซูบิชิ : กรณีศึกษา บริษัท วรจักร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นายเชษฎ์ บุญโลม ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
วิเคราะห์ความพร้อมของพนักงานในการนำระบบบริหารคุณภาพมาประยุกต์ใช้ ในบริษัท
กรณีศึกษา: บริษัทบริบูรณ์อุตสาหกรรมเหล็กจำกัด
นายปัญญา เกษแก้ว ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการซ่อมปริ้นเตอร์
กรณีศึกษา : ศูนย์แคนนอน สาขาเสรีเซ็นเตอร์
นายพิทักษ์ พัฒนจันทรีกูล ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานพัฒนาซอฟต์แวร์
บริษัท เพอริคอม อิมเมจจิ้ง ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นายสมศักดิ์ พ่อค้า ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การตัดสินใจเลือกซื้อลิฟต์โดยสาร นายสันติ มาลานิยม ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
แนวทางในการเพิ่มยอดขายคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คและพีดีเอโฟน นางแดง ชูดำรงค์เกียรติ อ.พรชัย ตรีคันธา
คุณลักษณะของพนักงานขายรถยนต์ที่พึงประสงค์ นางสาวกรรณิกา วิทยาปัญญากุล รศ.สุธรรม พงศ์สำราญ
การศึกษาแนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) นายคมสัน แสงทอง ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การวิเคราะห์หลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่ เพื่อการตัดสินใจลงทุน
: กรณีศึกษา บริษัท โทเทิ่ล แอ็คแซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
นายธีรธรรม อุดมสถาผล อ.พรชัย ตรีคันธา
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการศูนย์ฟิตเนส มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า นางสาวรัตนาวลี รักษาแสง ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นางสาวนาฏยา ชุ่มช่วง ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
แนวทางการวางแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ นางอรไพลิน เลิศสุทธิวงค์ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
แนวทางการดำเนินธุรกิจเวทีมวยอาชีพในต่างจังหวัด นายเดชา บุญกำเนิด ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
แนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของโรงแรม : กรณีศึกษาโรงแรมเรดิสัน
(Radisso) กรุงเทพฯ
นางสาวเบญจมาศ ชูแก้ว ผศ.จตุพร จันทนะสุต
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน : กรณีศึกษา บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) นางสาวฉวีวรรณ ศรีปูนอ่อน อ.พรชัย ตรีคันธา
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) นางสาวดุจฤดี หนูเสน อ.พรชัย ตรีคันธา
การพัฒนาธุรกิจให้บริการทำความสะอาด นางสาวทินรัตน์ ศรีเจริญ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนอาชีวศึกษา นายธีรวัฒน์ ทองคำ ทองคำ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
แนวทางการตลาดของธุรกิจเครื่องประดับเพชร นางสาวพจมาน ฝอยทอง อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การวิเคราะห์ศักยภาพในการดำเนินงานของบริษัทเชียงใหม่ธุรกิจ การแพทย์ จำกัด (มหาชน) นางสาวพรเพ็ญ จันทศรีราช ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
แนวทางในการดำเนินธุรกิจให้เช่าบูชาองค์จตุคามรามเทพผ่านทางตลาดอิเล็กทรอนิกส์ นายพัณรสี ฤทธารมย์ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ของบริษัท ธรพล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นางสาวพันธ์ทิพา พัดประดิษฐ์ อ.พรชัย ตรีคันธา
อิทธิพลของการสื่อสารการตรลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา นางสาวภัทรินทย์ ขันธพาลี ผศ.ภาวดี สุรโกมล
แนวทางการเพิ่มจำนวนนักศึกษาภาคสมทบของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นางวาสนา มาลัยคำ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นางสาวศิริกุล ผ่องบำรุงวงค์ ผศ.จตุพร จันทรสูตร
แนวทางการพัฒนาธุรกิจขนมไทย นางสาวศิรินทร เกื้อมี อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การดำเนินธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำ ขนาดเล็ก นายศุรวีร์ รัตนไชย ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การดำเนินธุรกิจฟาร์มกุ้ง นายสุรพงศ์ จันทร์แสงศรี ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
แนวทางในการพัฒนาธุรกิจนำเที่ยวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี นางสาวอุไรพร พันธุระ ผศ.จตุพร จันทนะสุต
ความพึงพอใจของพนักงานที่มีสวัสดิการบริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
(สาขาหนองจอก)
นางสาวเรวดี อังกระโทก ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ความพึงพอใจของพนักงานที่มีงานร้านอาหาร Fast Food นางสาวรัฐวดี อังกระโทก ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
แนวทางการพัฒนาการให้บริการของ ศูนย์ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างครบวงจร
: กรณีศึกษา โฮมโปร สาขาแฟชั่นไฮส์แลนด์
นางสาวเพ็ญศรี แจ่มแก้ว ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งเคเบิ้ลทีวี นายเอกอาทิตย์ สมจิตร อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
ปัจจัยจูงใจในการทำงานฝ่ายซ่อมบำรุง : กรณีศึกษา บริษัท เอ็นเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นางสาว คติญา ลาภสวัสดิ์มงคล ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นายคมสัน คำซาว ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
แนวทางการแผนการตลาด Logistics ภายในประเทศ
กรณีศึกษา : บริษัท มั่นนี่ แอนด์ โกลด์ 2006 จำกัด
นางสาว ณัฐรีญา นิ่มน้อย อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
แนวทางการจัดสวัสดิการที่พึงประสงค์ของพนักงาน บริษัท ไมโครเวฟ เทคโนโลยี ครอปอเรชั่น นายธนากร ชาวนาแก้ว ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรโดยวิธีการฝึกอบรม
กรณีศึกษา : โรงแรม The City Hotel Sriracha
นางสาวธีรณา แตงมั่นคง ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตของพนักงานฝ่ายผลิต
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
นายบุญชนะ บ่าพิมาย ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถกระบะอีซูซุ นายภูวิน ภูวนารถ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ นางสาวมันทนา ชิงชัย อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
แนวทางการวางแผนการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นางลาวัลย์ รำพึง ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
แนวทางการธำรงรักษาบุคลากรของ บริษัทเชี่ยงเถียน จำกัด นายสุริยันต์ พาพันธุ์ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์